Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 15: Do you have any toys?

Tiếng Anh Unit 15 lớp 3: Do you have any toys?

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 15: Do you have any toys? có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các em trong quá trình giảng dạy và học tập. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Ex 1: Odd one out:

1. a. ship b. house c. room d. class
2. a. plane b. kite c. teddy bear d. ruler
3. a. kitchen b. living room c. garage d. robot
4. a. ball b. ship c. garden d. doll
5. a. tree b. garden c. pond d. yo-yo
6. a. doll b. robot c. bear d. puzzle
7. a. kite b. plane c. car d. school
8. a. gate b. ball c. yard d. pond
9. a. room b. yo-yo c. ship d. plane
10. a. teddy bear b. puzzle c. doll d. fan

Ex 2: Look and write:

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 15

Ex 3: Put the words in correct order:

1. my/ it/ puzzle/ is

2. doll/ the/ is/ the/ table/ on

3. are/ there/ balls/ two/ the/ bed/ near

4. you/ teddy/ have/ bear/ a/ do/?

5. car / I/ a/ have / little

6. sister/ doll/ a/ does/ your/ have/?

7. have /Linda/ a/ doesn’t / robot

8. is /shelf/ a/ there/ on/ plane/ the

Ex 4: Fill in the blank with is, are, have or has:

1. There .............................. a poster on the wall.

2. .............................. they your friends?

3. Where .............................. my toys?

4. I .............................. a ship and two robots.

5. She .............................. many pretty dolls.

6. Are there any carson the shelf? – No, there .............................. not.

7. Does she .............................. any toys? – No, she doesn’t.

8. There .............................. a ball under the bed.

Ex 5: Fill in the blank with suitable word:

shelf – window – chairs – table – bed – many

Look at my bedroom. It is large and nice. There are many things in my bedroom. Here is my (1) .............................. The bed is big. There are (2) …………………. ball under the bed. Next to the bed is a big (3) .............................. . My school things are on this table. There are two small (4) .............................. behind the table. There is a (5) .............................. near my bed. My planes and robots are on this shelf. There is a beautiful picture above the (6) ..............................

Ex 6: Translate into English:

1. Có một cái ô tô nhỏ ở trên kệ.

2. Em gái của tôi có một cái diều và một quả bóng.

3. Peter có một cái máy bay phải không?

4. Có một con gấu bông lớn ở trên giường.

5. Những món đồ chơi của bạn ở đâu?

6. Tôi không có một quả bóng lớn.

Ex 7: Put the letters in correct order:

1. acr ……………….

2. lalb ……………….

3. dlol ……………….

4. phsi ……………….

5. itke ……………….

6. luzpze ……………….

7. obrot ……………….

8. lpaen ……………….

9. fhsel .………………

Đáp án

Ex 1: Odd one out:

1 - a; 2 - d; 3 - d; 4 - c; 5 - d; 6 - d; 7 - d; 8 - b; 9 - a; 10 - d

Ex 2: Look and write:

1 - There is a ball.

2 - There is a teddy bear.

3 - There are five planes.

4 - There is a doll.

5 - There is a ship.

6 - There is a kite.

Ex 3: Put the words in correct order:

1 - It is my puzzle.

2 - The doll is on the table.

3 - There are two balls near the bed.

4 - Do you have a teddy bear?

5 - I have a little car.

6 - Does your sister have a doll?

7 - Linda doesn't have a robot.

8 - There is a plane on the shelf.

Ex 4: Fill in the blank with is, are, have or has:

1 - is; 2 - Are; 3 - are; 4 - have; 5 - has; 6 - are; 7 - have; 8 - is

Ex 5: Fill in the blank with suitable word:

1 - bed; 2 - many; 3 - table; 4 - chairs; 5 - shelf; 6 - window

Ex 6: Translate into English:

1 - There is a small car on the shelf.

2 - My younger sister has a kite and a ball.

3 - Does Peter have a plane?

4 - There is a big teddy bear on the bed.

5 - Where are your toys?

6 - I don't have a big ball.

Ex 7: Put the letters in correct order:

1 - car; 2 - ball; 3 - doll; 4 - ship; 5 - kite; 6 - puzzle; 7 - robot; 8 - plane; 9 - shelf

Ngoài Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 Unit 15 có đáp án, mời các em tiếp tục tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? (số 1) và các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
36 9.230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm