Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy
của một số phần 2
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
So sánh số bằng một phần mấy số lớn
Bước 1: Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
Bước 2: Suy ra số bằng một phần mấy số lớn.
B. BÀI TẬP
Bài 1.
Năm nay mẹ 30 tuổi, mẹ hơn con 26 tuổi. Hỏi cách đây 2 năm, tuổi con bằng
một phần mấy tuổi mẹ?
Bài 2.
hai chuồng lợn, mỗi chuồng 12 con. Người ta chuyển 4 con lợn từ
chuồng th nhất sang chuồng th hai. Hỏi sau khi chuyển, số lợn chuồng thứ
nhất bằng một phần mấy số lợn chuồng thứ hai?
Bài 3.
Năm nay mẹ 30 tuồi, gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa tuổi con
bằng 1/4 tuổi mẹ?
Bài 4.
Lan 56 que tính, Lan chia cho Hồng 1/4 số que tính đó, chia cho Huệ 1/3 số
que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn, Lan còn.lại bao nhiêu que nh?
Bài 5.
Tuổi của chị bằng 1/5 tuổi cùa bố. Tuổi của bố kém tuồi của cụ 64 tuôi. Biêt
tuôi của cụ sô lớn nhât cỏ hai chữ sô. Tìm số tuổi của mỗi người.
Bài 6.
Thụy Việt tất cả 48 quyển vở. Biết rằng 1/3 vở của Thụy 9 quyển. Hỏi
mỗi bạn bao nhiêu quyển vở?
Bài 7.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tuổi của hai me con hiên nay 45 tuổi, biết rằng 1/2 số tuổi của con
bằng 1/7 số tuổi của mẹ.
a. Tìm,tuổi mẹ, tuổi con hiện nay.
b. Sau 10 năm nữa m hơn con bao nhiêu tuổi?
Bài 8.
một hộp bi, người ta lấy ra 1/8 số bi trong hộp 3 viên bi thì được 7 viên
bi. Hỏi trong hộp bao nhiêu viên bi?
Bài 9.
Tuổi Liên bằng 1/6 tuổi mẹ. Tuổi mẹ bằng 1/2 tuổi bà, biết bà60 tuổi. Vậy Liên
bao nhiêu tuổi?
Bài 10.
Một bán trứng, đi đên cửa hảng ăn, bán được 1/2 số trứng, đến chợ bán cho
hai người, một người 42 quả một người 8 quả thì thấy trong r còn đúng 30
quả trứng. Hỏi c đầu bao nhiêu quả trứng?
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
Tuổi con năm nay là:
30 26 = 4 (tuổi)
Cách đây 2 m:
Tuồi con là:
4 2 = 2 (tuổi)
Tuổi mẹ là:
30 2 = 28 (tuổi)
28 : 2 = 14
nên tuổi con bằng 1/14 tuổi mẹ
Đáp số: cách đây 2 năm, tuổi con bằng 1/14 tuổi mẹ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2.
Sau khi chuyển 4 con lợn từ chuồng thứ nhất sanng chuồng thứ 2 thì:
Số lợn chuồng th nhất còn:
14 4 = 8 (con).
Số lợn chuồng th hai có:
12 + 4 = 16 ( con )
16 : 8 = 2 nên số lợn chuồng thứ nhất bằng 1/2 số lợn chuồng thứ 2.
Đáp số: 1/2
Bài 3.
Tuổi con là:
30 : 5 = 6 (tuổi)
Mẹ hơn con:
30 6 = 24 (tuồi)
Theo thời gian, m luôn luôn hơn con 24 tuổi con thêm bao nhiêu tuổi thì mẹ
cũng thêm bấy nhiêu tuổi.
Ta đồ:
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 1=3 (phần)
Giá trị một phần là:
24 : 3 = 8 (tuổi)
Vậy khi con 8 tuổi, thì tuổi con sẽ bằng 1/4 tuổi mẹ. Tức sau số năm là:
8 6 = 2 (năm).
Đáp số: Sau 2 năm, tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ.
Bài 4.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 1.257
Sắp xếp theo

Toán lớp 3 Nâng cao

Xem thêm