Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Are They Your Friends?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are They Your Friends?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 5 Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. Mai, this is my __________.
 • 2. Who are _________?
 • 3. Are _______ your friends?
 • 4. ______, they are my friends.
 • 5. No, they ______ my friends.
 • 6. I’m nine ______ old.
 • 7. What _____ your name?
 • 8. My name _____ Son.
 • 9. Is ______ Mr. Tuan? – Yes, it is.
 • 10. How _____ you spell your name? - P – H – U – O – N – G
 • 11. This _____ my friend.
 • 12. These ____ my friends.
 • 13. What is _____ name? – She is Linh.
 • 14. How old ____ he?
 • 15. Who ____ this?
 • Nối một câu ở cột A với một câu thích hợp ở cột B.

  1. Hello. I’m Mai.

  a. My name’s Quan. Nice to meet you.

  2. What’s your name?

  b. Hi, Mai. I’m Peter.

  3. My name’s Linda. Nice to meet you.

  c. P-E-T-E-R

  4. How do you spell your name?

  d. My name’s Linda.

  5. How old are you?

  e. It’s my friend, Linda.

  6. Is that Mary?

  f. Yes, it is.

  7. Who’s that?

  g. I’m six years old.

 • 1. Hello. I’m Mai. - ...
 • 2. What’s your name? - ...
 • 3. My name’s Linda. Nice to meet you. - ...
 • 4. How do you spell your name? - ....
 • 5. How old are you? - ....
 • 6. Is that Mary? - ...
 • 7. Who’s that? - ....
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
42 4.562
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm