Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Outdoor activities Online

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 19 Kết nối tri thức

Nằm trong bộ đề Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 19 Outdoor activities lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài mở đầu. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Tải file tại: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Outdoor acitivities sách Global Success

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Outdoor activities Online.

 • Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer
 • 1. Are you skipping? - No, I ………………
 • 2.……………… Jame doing?
 • 3. They have a lot ……………… fun in the park
 • 4. Alan is ……………… a picture in the art room
 • 5. Is Nhung walking? - Yes, she ………………
 • 6. Is Jack ………………?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 229
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm