Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets?

Tiếng Anh Unit 16 lớp 3: Do you have any pets?

Mời các bạn tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập, củng cố thêm các kiến thức được học về từ vựng và ngữ pháp Bài 16 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

EXERCISE 1: Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS:

1. ..................................... you like English? – Yes, I ..................................... .

2. She ..................................... a cat. Its name is Mimi.

3. ..................................... Lan play football? – No, she ..................................... not.

4. ..................................... Mai and Hoa have any dolls? – Yes, they ..................................... . They ..................................... many beautiful dolls.

5. My house ..................................... many rooms: living room, dining room, kitchen, bathroom and bedroom.

6. Mr. Tuan ..................................... a dog.

7. I ..................................... a parrot and a turtle.

8. Lan, Nga and Hoa ..................................... many pictures.

9. ..................................... they have any posters? – Yes, they ..................................... .

10. ..................................... he have any cats? – yes, he ..................................... .

EXERCISE 2: Make questions using the following cues:

1. You/ have/ cat? – no/ 2/ dog.

..........................................................................................

2. She/ have/ parrot? – yes/ 1.

............................................................................................

3. Your grandmother/ have/ cat? – yes/ 3.

..........................................................................................

4. You/ have/ goldfish? – no/ 5 / tortoise.

...........................................................................................

5. He/ have/ rabbit? – yes/ 6.

.........................................................................................

EXERCISE 3: Read and write:

Hi! My name is Nga. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That is my dog. It is under the table. I also have many goldfishes. They are in the fish tank. They are very cute. I also have two parrots and five rabbits. They are in the garden.

1. Nga has ..................................... of pets.

2. She has a ..................................... . It is ..................................... the table.

3. She has many ..................................... . They are ..................................... fish tank.

4. She also have ................... and ......................... . They are in the ..................................... .

EXERCISE 4: Make questions using the following cues:

1. Where/ cats? – they/ in front of/ the TV.

................................................................................................

2. Where/ dog? – it/ under/ the table.

................................................................................................

3. Where/ parrot? – it/ in/ the cage.

................................................................................................

4. Where / gold fish? – it/ in / the fish tank

..............................................................................................

5. Where/ rabbits? – they/ in/ the garden.

................................................................................................

ĐÁP ÁN

EXERCISE 1: Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS:

1 - Do ; do;

2 - has;

3 - Does - does;

4 - Do - do - have;

5 - has;

6 - has;

7 - have;

8 - have;

9 - Do - do;

10 - Does - does;

EXERCISE 2: Make questions using the following cues:

1 - Do you have any cats? - No, I don't. I have two dogs.

2 - Does she have any parrots? - Yes, she does. She has a parrot.

3 - Does your grandmother have any cats? - yes, she does. She has three cats.

4 - Do you have any goldfish? - No, I don't. I have five tortoises.

5 - Does he have any rabbits? - Yes, he does. He has six goldfish.

EXERCISE 3: Read and write:

1. Nga has .................a lot.................... of pets.

2. She has a .......................dog.............. . It is ....................under................. the table.

3. She has many ...............goldfishes........ . They are ........................in............. fish tank.

4. She also have ......two parrots...... and .......five rabbits........ . They are in the .......garden........

EXERCISE 4: Make questions using the following cues:

1 - Where are the cats? - They are in front of the TV.

2 - Where is the dog? - It is under the table.

3 - Where is the parrot? - It is in the cage.

4 - Where is the goldfish? - It is in the fish tank.

5 - Where are the rabbits? - They are in the garden?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? (số 1). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 3.697
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm