Bài tập Unit 18 lớp 3 nâng cao: What are you doing?

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 3 Unit 18 kèm đáp án

Bài tập Unit 18 lớp 3 nâng cao: What are you doing? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 18 lớp 3 nâng cao: What are you doing?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ khác loại

1. A. danceB. sleepC. cleanD. car
2. A. footballB. songC. tennisD. badminton
3. A. pictureB. drawC. musicD. piano
4. A. inB. onC. underD. sing
5. A. tableB. sofaC. fishD. cupboard

II. Nhìn tranh và viết

Bài tập Unit 18 lớp 3 nâng cao: What are you doing?1. ..............................

Bài tập Unit 18 lớp 3 nâng cao: What are you doing?2. ..............................

Bài tập Unit 18 lớp 3 nâng cao: What are you doing?3. ..............................

Bài tập Unit 18 lớp 3 nâng cao: What are you doing?4. ..............................

III. Viết

0. clean => cleaning

1. Ride => __________

2. Swim => __________

3. Read => ___________

4. Draw => __________

5. Cook => __________

6. Watch => _________

IV. Chọn đáp án đúng nhất

1. Linda is reading _____ in her room

A. Books

B. Book

C. Bookes

2. We _ _ten have dinner at 7 p.m

A. af

B. of

C. ef

3. Look! My mother is ______ in the kitchen

A. cooks

B. cook

C. cooking

4. ______ are your friends? -They are in the park

A. Where

B. When

C. What

5. How ____ trains do you have? - I have five trains

A. many

B. meny

C. much

6. What time do you do _____ homework?

A. you

B. yourself

C. your

7. I _____ learning numbers

A. am

B. is

C. are

8. Are Peter and Sally _____ ? - Yes, they are

A. eat

B. eating

C. eatting

9. Oh, what are the kids doing over there?

They _____ playing

A. are

B. am

C. is

10. What is he _____now, John?

A. do

B. does

C. doing

V. Sắp xếp lại câu

1. your/ What/ favorite/ is/ sport?

2. are/ Where/ friends?/ your

3. friends/ What/ your/ are/ now/ doing/ ?/

4. Linda/book/ a/ her/ in/ room/ reading/ is/ ./

5. He’s/ a hat/ wearing

-The end-

Đáp án bài tập Unit 18 lớp 3: What are you doing?

I. Chọn từ khác loại

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

II. Nhìn tranh và viết

1. Watch

2. Skate

3. Cook

4. Sing

III. Viết

1. Riding

2. Swimming

3. Reading

4. Drawing

5. Cooking

6. Watching

IV. Chọn đáp án đúng nhất

1. A

2. B

3. C

4. A

5. A

6. C

7. A

8. B

9. A

10. C

V. Sắp xếp lại câu

1. What is your favorite sport?

2. Where are your friends?

3. What are you doing now?

4. Linda is reading a book in her room.

5. He’s wearing a hat.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 18 lớp 3 nâng cao: What are you doing?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập tiếng anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing?, Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 18: What are you doing?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 3.348
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm