Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 10: What do you do at break time?

Tiếng Anh 3 Unit 10: What do you do at break time?

Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập Bài tập tiếng anh lớp 3 (mới) Unit 10: What do you do at break time? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập bao gồm nhiều bài tập nhỏ giúp các em học sinh nắm được từ vựng đã được học trong Unit 10 tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo, hướng dẫn các con của mình làm bài.

Bài 1: Gạch chân từ không cùng nhóm với các từ còn lại:

1. A. Fine B. nice C. five D. big

2. A. He B. she C. I D. my

3. A. Meet B. miss C. stand D. sit

4. A. Book B. ruler C. rubber D. gym

5. What B. who C. hello D. how

Đáp án: 1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - D; 5 - C

Bài 2: Cho từ trái nghĩa với các từ sau:

Big

(1) ________

Sit

(6) ________

New

(2) ________

Come in

(7) ________

Black

(3) ________

This

(8) ________

Open

(4) ________

These

(9) ________

Up

(5) ________

She

(10) ________

Đáp án

1 - small2 - old3 - white4 - close5 - down
6 - stand7 - go out8 - That9 - those10 - he

Bài 3: Hoàn thành bảng sau:

Số ít

Số nhiều

Số ít

Số nhiều

book

(1) ________

is

(6) ________
(2) ________

notebooks

(7) ________

School bags

(3) ________

rubbers

pencil

(8) ________

this

(4) ________

sharpener

(9) ________
(5) ________

those

(10) ________

pens

Đáp án:

1 - books2 - notebook3 - rubber4 - these5 - that
6 - are7 - school bag8 - pencils9 - sharpeners10 - pen

Bài 4: Sắp xếp các từ sau vào cột sao cho thích hợp:

Football, gym, desk, white, orange, rubber, badminton, skipping, skating, library, classroom, pencil, pencil case, basketball, computer room, black, blue, green

Games

School thing

School facility

Colour

Đáp án:

Games: Football; badminton; skipping; basketball; skating

School thing: desk; rubber; pencil; pencil case

school facility: gym; library; classroom; computer room

Colour: White; orange; black; blue; green

Bài 5: Hoàn thành bảng sau

English

Vietnamese

English

Vietnamese

(1) ________

Cầu lông

(6) ________

Bóng rổ

(2) ________

Bóng đá

They

(7) ________

Like

(3) ________

are

(8) ________

Play

(4) ________(9) ________

Giờ giải lao

(5) ________

Nhảy dây

Skating

(10)________

Đáp án:

1 - Badminton2 - Football3 - yêu thích4 - chơi5 - skipping/ skip
6 - Basketball7 - họ8 - là/ thì9 - break time10 - trượt băng

Bài 6: Translate the following sentence into English

1. Phòng thể dục có to và đẹp không? - Phòng thể dục bé nhưng rất đẹp

____________________________________________

2. Bạn thường làm gì vào giờ nghit ở trường? - Tôi thường chơi trốn tìm

____________________________________________

3. Đây là những quyển sách của tôi. Chúng màu nâu và xanh lá cây

____________________________________________

4. Bố bạn thường làm gì vào buổi tối? - Bố tôi thường xem tivi

____________________________________________

Đáp án

1. Is the gym room large and nice? - It’s small but very nice.

2. What do you usually do at break time? - I often play hide-and-seek.

3. These are my books. They are brown and green.

4. What does your father usually do in the evening? - My father usually watch TV.

Bài 7: Viết 10 câu khác nhau để trả lời câu hỏi sau:

What do you do at break time?

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Học sinh tự trả lời.

Trên đây là nội dung Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 10: What do you do at break time?. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3.... Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Đánh giá bài viết
45 17.539
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm