Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 20 Where's Sapa?

Bài tập Unit 20 lớp 3 Where's Sapa? có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 20: Where's Sa Pa? có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh tốt hơn. Bài tập gồm nhiều dạng câu hỏi, giúp các em củng cố kiến thức đã được học trong Bài 20 tiếng Anh lớp 3 chương trình thí điểm.

* Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 Where's Sapa?

I. Listen and fill in the blank: (CD – 89 student’s book)

1. A: Is this (1) _________________ ? 2. A: (3) ____________ is Can Tho, Nam?

B: Yes, it is. B: It’s in (4) __________ Viet Nam.

A: It’s (2) ___________________.

3. A: (5) __________! This is Hue.

B: Where is it, Mai?

A: It’s in (6) ____________ Viet Nam. It’s (7) ___________ from here.

4. A: Here is (8) _________________.

B: Is Ha Long Bay (9) _________ Hai Phong?

A: (10) ___________________.

II. Look at the picture and fill in the blank:

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 20

III. Look at the picture and answer the questions:

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 20

1. Where is Ha Noi?

___________________

2. Where is Hue?

___________________

3. Where is Saigon?

___________________

4. Is Cu Chi near Saigon?

___________________

5. Where is Hoi An?

___________________

6. Is Hoi An near Hue?

___________________

IV. Read and write:

Hello. My name’s Phu. I am nine years old. There are three people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Phu Yen. It is in central Viet Nam. Phu Yen is between Binh Dinh and Khanh Hoa. It is very far from Ha Noi and Ho Chi Minh city. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. What is his name? ____________________________________

2. Is Phu Yen near Ha Noi? ____________________________________

3. How old is he? ____________________________________

4. Is Ho Chi Minh city near his place? ______________________________

5. How many people are there in his family? ___________________________

6. Are there mountains, rivers in his place? ____________________________________

7. Who are they? ____________________________________

8. Is it a bad place? ____________________________________

9. Where is Phu’s family? ____________________________________

10. Where is your place? ____________________________________

V. Write about your place:

1. What’s your name?

2. How old are you?

3. Where is your family?

4. Is it in north, central or south Viet Nam?

5. Are there mountains and trees in your place?

6. Is it beautiful?

VI. Odd one out.

1) A. North B. central C. south D. Sapa

2) A. from B. in C. is D. of

3) A. classroom B. bedroom C. kitchen D. living room

4) A. far B. near C. big D. how

5) A. She B. He C. You D. It

VII. Match the questions with the answers.

1. Where is Sapa?

a. It is in North Vietnam.

2. Where are you cycling?

b. It's cloudy and windy.

3. What's the weather like in Hanoi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites

VIII. Choose the answer.

1. Is Hue……….. Da nang?- Yes, it is

A. far

B.near

C.new

D.out

2. ........ This a photo of Ha Long Bay ?

A. are

B. is

C. being

D. it

3. How many……….are there?

A. cloud

B. clouds

C. cloudy

D. cloudys

4 ………is that? - That is my father.

A. What

B. Who

C. How

D.It

5. Where is Ha Noi? It is..................Viet nam

A. North

B. central

C. south

D. from

IX. Rearrange the words to make sentences.

1. many / toys / how / you/ have/do ?

...........................................................................................

2. Ha Noi / ,Lan? / where/ is

............................................................................................................

3. is / Ho Chi Minh city / south / Vietnam.

......................................................................................................

4. he / three / cat / has/a/ and/ dogs.

...............................................................................................

5. is / the / weather / today/ How/ ?

...........................................................................................

X. Complete the dialogue with the sentences in the box

A. It’s in North Vietnam

B. There are four seasons

C. It’s very far from Hanoi

D. I’m from Hanoi

E. Where is Ho Chi Minh City?

Nam: Hello, Hoa.

Hoa: Hi, Nam. Where are you from?

Nam: (1) ………………………………………..

Hoa: Where’s Hanoi?

Nam: (2) ……………………………………….. How about you?

Hoa: I come from Ho Chi Minh City

Nam: (3) ………………………………………..?

Hoa: It’s in South Vietnam

Nam: Is Ho Chi Minh City near Hanoi?

Hoa: No, it isn’t. (4) ……………………………………….. How many seasons are there in Hanoi?

Nam: (5) ……………………………………….. They are spring, summer, fall and winter.

Hoa: What is your favourite season?

Nam: I love summer

ĐÁP ÁN

II. Look at the picture and fill in the blank:

1 - North;

2 - Central;

3 - South;

4 - Theater;

5 - Cinema;

6 - Water puppet;

7 - Hospital;

8 - Restaurant;

9 - Museum;

10 - Stadium;

III. Look at the picture and answer the questions:

1 - It is in the north Viet Nam.

2 - It is in the central Viet Nam.

3 - It is in the south Viet Nam.

4 - Yes, it is.

5 - It is in Quang Nam province.

6 - No, it isn't.

IV. Read and write:

1 - His name is Phu.

2 - No, it isn't.

3 - He is nine years old.

4 - No, it isn't.

5 - There are three people in his family.

6 - Yes, there are.

7 - They are Phu's father, Phu's mother and Phu.

8 - No, it isn't.

9 - They are in Phu Yen.

10 - It is Ha Noi.

V. Write about your place:

Gợi ý:

1 - My name is My Le.

2 - I am nine years old.

3 - My family is in Thai Binh province.

4 - It is in north Viet Nam.

5 - No, there isn't any mountains in my place.

6 - Yes, it is.

VI. Odd one out.

1 - D. Sapa; 2 - C. is; 3 - A. classroom; 4 - D. how; 5 - C. You;

VII. Match the questions with the answers.

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - e; 5 - d;

VIII. Choose the answer.

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

IX. Rearrange the words to make sentences.

1 - How many toys do you have?

2 - Where is Ha Noi, Lan?

3 - Ho Chi Minh is South Vietnam.

4 - He has a cat and three dogs.

5 - How is the weather today?

X. Complete the dialogue with the sentences in the box

1. D

2. A

3. E

4. C

5. B

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 mới Unit 20: Where is Sa Pa? có đáp án, mời các em tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3. Nhóm tài liệu học tập lớp 3 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 3.

Đánh giá bài viết
23 11.417
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm