Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Tiếng Anh 3 Unit 11: This is my family

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 11 lớp 3 có đáp án nằm trong bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Look and write. There is one example.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Task 3. Read and complete. There is one example (0).

mother; who; sister; old; how; thirteen;

A: Is this your (0) mother?

B: Yes, it is.

A: Who's that?

B: She's my (1) __________.

A: Oh, really? (2) __________ old is she?

B: She's (3) __________.

A: And (4) __________ is next to her?

B: She's my little sister. She's two years (5) __________.

Task 4: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Who _________ that man? - He is my uncle

A. is

B. are

C. is not

D. am

2. Look ___________ the man!

A. in

B. is

C. of

D. at

3. _________ are they? - They are my parents

A. Who

B. Why

C. How

D. How old

4. I _________ ten ___________ old.

A. am - year

B. am not - year

C. am - years

D. is - years

5. Can you guess ____________?

A. how old I am

B. how old am I

C. I am how old

D. how I am old

Đáp án

Task 1. Look and write. There is one example.

1. sister; 2. brother; 3. mother; 4. eighteen; 5. twelve;

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Key: 1. X; 2. X; 3. V; 4. V; 5. V

Task 3. Read and complete. There is one example (0).

1. sister; 2. How; 3. thirteen; 4. who; 5. old;

Task 4: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. D

3. A

4. C

5. A

Trên đây là Đề ôn tập Unit 11 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 5.399
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm