Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family

Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Put the words in the right columns

father

volleyball

sister

basketball

uncle

twelve

tennis

forty-one

nineteen

Sport

Family member

Number

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Exercise 2: Read and match

1. How old is your father?

A. She is six years old

2. Who is that?

B. Yes. He is old

3. Is that your grandfather?

C. He is forty-five years old

4. Look at my mother!

D. She is cleaning the house

5. How old is your sister?

E. He’s my cousin

Exercise 3: Choose the correct answer

1. My mother is ____________ in the kitchen.

A. cook

B. cooking

C. cooks

2. ______ is that? - He’s my father

A. Who

B. Whom

C. What

3. This is a photo of my _________.

A. famely

B. family

C. famili

4. My grandparents ________ old.

A. is

B. am

C. are

5. Can you guess _________?

A. how old I am

B. how old am I

C. I am how old

6. Who ______ they?

A. is

B. are

C. am

7. Your father _______ very young. He is ____ old.

A. isn’t - not

B. is - no

C. is - not

8. We are _______ happy family.

A. a

B. an

C. the

Exercise 4: Look at the pictures and complete the words

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family

1. grand_________

2. mo_________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family

3. sis________

4. br__________

Exercise 5: Read the text and choose T (true) or F (false)

This is a photo of my family. There are five people in my family. This is my father. He is thirty - five years old. This is my mother. She is thirty-four years old. They are my sisters, Sara and Lucy. Sara is eight and Lucy is seven. We are both students. We study at Liverpool School.

1. There are four people in my family

2. My father is thirty-five

3. I have three sisters

4. Lucy is eight

5. We are students at Liverpool School.

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. How/ your/ old/ is/ uncle/ ?/

_______________________________________________

2. are/ his/ parents/ They/ ./

_______________________________________________

3. brother/ My/ and/ handsome./ is/ strong/

_______________________________________________

4. mother./ is/ my/ This

_______________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family

Exercise 1: Put the words in the right columns

Sport

Family member

Number

Volleyball

Basketball

Tennis

Uncle

Father

Sister

Twelve

Forty-one

Nineteen

Exercise 2: Read and match

1. C

2. E

3. B

4. D

5. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. B

4. C

5. A

6. B

7. C

8. A

Exercise 4: Look at the pictures and circle the correct answer

1. Grandfather

2. Mother

3. Sister

4. Brother

Exercise 5: Read the text and choose T (true) or F (false)

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. How old is your uncle?

2. They are his parents

3. My brother is very strong and handsome.

4. This is my mother.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 5.591
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm