Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 4 How old are you?

Bài tập tiếng Anh Unit 4 lớp 3 How old are you?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 4 lớp 3 How old are you? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 4 How old are you? có đáp án với nội dung bám sát chương trình SGK tiếng Anh 3 mới giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

Odd one out.

1. a. Nameb. Classc. Campusd. School
2. a. Bigb. Fromc. Smalld. Beautiful
3. a. Thatb. Penc. Bookd. eraser
4. a. Myb.Yourc.Theird.Classroom
5. a. Sheb.Oldc. Id.He

Complete the sentence below.

6. Who is t_ _t? – It is Nga

a. h/ a

b. h/ e

c. k/ a

d. k/ e

7. How _ _ _ is your brother? – He is six years old.

a. Day

b. Old

c. New

d. That

8. W_ _ is this? – It’s my sister.

a. as

b. es

c. hu

d. ho

9. W_ _ _ is your name? – My name is Tonny.

a. hen

b. ere

c. hat

d. ame
10. How old _ _ _ you? – I am seven years old.

a. Was

b. Are

c. Who

d. Day

Choose the correct answer.

11. How old are you? – i am ten ______ old.

a. Years

b. Year

c. Born

d. Day

12. Who’s that? – _______

a. No, I don’t

b. Who this?

c. That’s Long

d. Thanks

13. We ______ at the zoo.

a. Is

b. Am

c. Do

d. Are

14. _______ is he? – He is my friend.

a. What

b. Who

d. Where

d. That

15. Mai: Hello Tram, _______ is Thuy, she is my younger sister. Tram: Hello. Nice to meet you.

a. This

b. Who

d. There

d. These

16. ________? – He was born in 1976.

a. How old are you?

b. What is your name?

c. When was he born?

d. Who is that?

17. _________? – Its name is Jack.
a. What’s your name?

b. How old is it?

c. What is this?

d. What is its name?

18. Where is your school? – _________.

a. My school is Nguyen Hue primary school.

b. In Ha Noi.

c. No, I don’t know.

d. I go to school from Monday to Friday.

19. _________? – It’s nine years old.

a. How old your cat?

b. What’s your cat’s name?

c. How old is your cat?

d. How many old is your cat?

20. Is your house big and new? – ________

a. No, it isn’t

b. No, I don’t

c. Yes, it isn’t

d. Yes, I do

21. My book is _____ table.

a. On the

b. In the

c. At the

d. With the

22. How old are your parents? – __________

a. They are fifty year old.

b. My mother and father is fifty years old.

c. My mother is fifty but my father is fifty-one year old.

d. My mother is fifty years old and my father is fifty-one years old.

23. It ______ a baby elephant.

a. Are

b. Do

c. Is

d. Does

Translate into English.

24. Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?

a. Is your brother years old?

b. How old is your brother?

c. How old is your sister?

d. How are your brother?

25. Đó là người bạn thân nhất của tôi, cô ấy tám tuổi.

a. That is my best friend, she is eight years old.

b. That is my best friend, she is eight year old.

c. That is not my best friend, she is eight years old.

d. That is my mother, she is eight years old.

26. Tên của bạn đánh vần như thê nào?

a. What is your name spell?

b. What is your name?

c. How old are you?

d. How do you spell your name?

27. Rất vui được gặp lại bạn.

a. Nice to meet you, too.

b. Nice to meet you.

c. Nice to see you again.

d. All A&B correct.

28. Ông của tôi 80 tuổi ròi.

a. My father is eighty years old.

b. My grandfather is eighteen years old.

c. My grandfather is eighty years old.

d. My grandmother is eighty years old.

29. Đó có phải là Alice không?

a. That is Alice?

b. Is that Alice?

c. That isn’t Alice?

d. Is that not Alice?

30. Tôi và bạn tôi là 15 tuổi rồi.

a. My friend and I is fifteen years old.

b. My friend and me are fifteen years old.

c. My friend and I are fifteen years old.

d. My friend and me is fifteen years old.

Đáp án

1 - a2 - b3 - a4 - d5 - b6 - a7 - b8 - d9 - c10 - b
11 - a12 - c13 - d14 - b15 - a16 - c17 - d18 - b19 - c20 - a
21 - a22 - d23 - c24 - b25 - a26 - d27 - c28 - c29 - b30 - c

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
5 4.598
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm