Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 5 Are they your friends?

Bài tập Unit 5 tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, bài tập trắc nghiệm Unit 5 lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 Unit 5 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 5 SGK tiếng Anh 3 tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Are they your friends?

Complete the word with suitable letter.

1. TH_S

a. E

b. A

c. O

d. I

2. _RI_ND

a. F/ A

b. F/ E

c. P/ E

d. P/ A

3. _HREE

a. T

b. P

c. D

d. S

4. T_EY

a. R

b. S

c. H

d. K

5. FIV_

a. A

b. E

c. O

d. U

Complete each sentence with suitable word.

6. This is my f_ _ _ _ _.

a. riefd

b. riand

c. riend

d. fiend

7. Are they your _ _ _ _ _ _s?

a. mother

b. friend

c. father

d. friand

8. No, they _ _ _ not.

a. old

b. was

c. did

d. are

9. Who is _ _ _s? – It’s Minh.

a. thi

b. shi

c. tha

d. sha

10. How old are you? – I am seven years _ _ _.

a. are

b. old

c. who

d. was

Find the mistake in each sentence.

11. How are you? – I’m fine, thanks you.

a. How

b. Are

c. Fine

d. Thanks

12. What’s you name? – My name is Huyen.

a. What’s

b. Name

c. You

d. Is

13. This is my brother’s friends, Nam.

a. This

b. Friends

c. Brother’s

d. Is

14. How do you spell your name? – Joey.

a. Joey

b. How

c. Do

d. Spell

15. Are this my friend, Ly?

a. Are

b. This

c. Friend

d. My

Choose the correct answer.

16. We ________ good friends.

a. Is

b. Am

c. Are

d. Do

17. Who’s that? – _________

a. It’s Tony

b. Its Tony

c. It Tony

d. It are Tony

18. Is that your friend? – __________

a. Yes, it isn’t

b. No, it isn’t

c. Yes, they are

d. Yes, they is

19. ________? – Yes, they are.

a. Are Peter and Ngoc your friends?

b. Do Peter and Ngoc your friends?

c. Are Peter and Ngoc your friend?

d. Do Peter and Ngoc your friend?

20. ________ is his best friend? – It’s Hong

a. What

b. When

c. Where

d. Who

21. ______ do you spell her name? – H-O-A

a. What

b. How

c. Why

d. When

22. Nobita and Tom ______ nine years old.

a. Are

b. Do

c. Is

d. Am

23. Jain _______ in class 3D.

a. Study

b. Studying

c. Studies

d. To study

24. Mai: Good morning, Hoa.

Hoa: Good morning, Mai. ________

Mai: I’m fine, thank you.

a. How about you?

b. What’s your name?

c. How are you?

d. How is your brother?

25. Is that Trang? – ______, it is.

a. Yes

b. No

c. This

d. That

26. ______ is my friend, Lyly.

a. What

b. Where

c. Yes

d. This

27. _________ is that? – It is my mother.

a. Who

b. What

c. Where

d. This

28. _________? – His name is Peter.

a. What’s his name?

b. How is he?

c. Whats his name?

d. How do you spell his name?

29. Are they your friends? – _________

a. Yes, they do

b. No, they don’t

c. They are your friend?

d. Yes, they are

30. Is this your mother?

a. No, she is.

b. Yes, she isn't.

c. Yes, she is.

d. No, is she.

ĐÁP ÁN

1 - d2 - b3 - b4 - c5 - b6 - c7 - b8 - d9 - a10 - b
11 - d12 - c13 - b14 - a15 - a16 - c17 - a18 - b19 - a20 - d
21 - b22 - a23 - c24 - c25 - a26 - d27 - a28 - a29 - d30 - c

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Are they your friends? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm