Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Global Success

Tiếng Anh Unit 17 lớp 3 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 sách Global Success do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau được biên soạn bám sát chương trình học tại nhà trường, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thêm về các kiến thức từ vựng và ngữ pháp Bài 17 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

I. Circle the odd one out

1. A. puzzleB. kiteC. carD. bread
2. A. globeB. mapC. doorD. board
3. A. fortyB. studyC. twentyD. fifty
4. A. purpleB. puddleC. brownD. orange
5. A. TVB. dollC. toyD. kite

II. Choose the best answer

1. (Where /What /Who) is the book? On the table.

2. (There /These /This) bicycle is pink.

3. (Is /Are / Do) you eight years old? Yes, I (are / is / am).

4. This is a (table round / a round table / round table).

5. (What /Where /Who) is this? Mr Brown.

6. Tony is (reading / flying / eating) a kite.

7. How many dolls (are /is /am) there in the box?

8. (Are /Do /Is) she pretty? Yes, she is.

9. Those are our (a schoolbag/ schoolbag /schoolbags)

10. What is his name? (He / His / It) is Phong.

III. Fill in the missing letters.

1. m…p 6. bi…ycle

2. br….wn 7. ci….cle

3. c…r 8. ra…bit

4. flo…er 9. un…er

5. po…ter 10. boa…d

IV. Make questions for the answers.

1. …………………………………………? It’s a poster.

2. ………………………………………….? She is nine years old.

3. ………………………………………….? fine, thank you.

4. ………………………………………….? Yes, he can.

5. …………………………………………..? It’s pink and black

6. ……………………………………………? He’s my father.

7. …………………………………………….? I’m from Australia

8. ……………………………………………..? They are playing football.

9. ……………………………………………..? No, it isn’t.

10. ………………………………………………? My name is BEAKIE.

V. Translate into Vietnamese.

1. Those are our new schoolbags.

2. Is this an orange rectangle?

3. I can sing but I can’t dance.

VI. Read and complete the text with the words in the box

expensive

Fish tank

sing

England

pets

My name is Julia. I am from _________. This is my room. There are some toys and some ______. This is my doll. It’s beautiful and quite ___________. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the __________. The birds are in the cage. They can ___________ very well.

VII. Choose the best answer A, B, C or D

1. What are these? - _____________.

A. It is my kite

B. There are my kites

C. They are kite

D. They are my kites

2. __________ is this? - It is Lan

A. Whom

B. How

C. What

D. Who

3. __________ does your father do?

A. Who

B. How

C. What

D. When

4. _________ does he like? - He likes his toy car

A. Where toy

B. How toys

C. What toys

D. Are toys

5. There aren’t ________ behind the house

A. any trees

B. any tree

C. trees

D. tree

6. In front of the house there is a ______________.

A. flower garden beautiful

B. beautiful flowers garden

C. beautiful flower garden

D. beautiful garden flower

7. She is in the playroom _____________ her friends

A. in

B. after

C. in front of

D. With

8. What toys does she like? - She _________ her dolls

A. like

B. is like

C. does like

D. likes

9. _____________? - There are fifteen

A. How many tables there are in the classroom?

B. How many table are there in the classroom?

C. How many table is there in the classroom?

D. How many tables are there in the classroom?

VIII. Read and complete the text with the words in the box

planes

kite

friends

eight

have

My name is Tuan. I am (1) __________ years old. These are my (2) __________. They like toys so much. This is Lucy. She has a (3) __________. This is Ben. He has two ships. This is Tung. He doesn’t have any ships but he has four (4) __________. These are Lan and Nhung. They (5) __________ some dolls. We often play after school.

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17

I. Circle the odd one out

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

II. Choose the best answer

1 - Where; 2 - This; 3 - Are - am; 4 - round table; 5 - Who;

6 - flying; 7 - are; 8 - Is; 9 - schoolbags; 10 - He;

III. Fill in the missing letters.

1. map; 6. bicycle;

2. brown; 7. circle;

3. car; 8. rabbit;

4. flower; 9. under;

5. poster; 10. board;

IV. Make questions for the answers.

1 - What is this?

2 - How old is she?

3 - How are you?

4 - Can he ride a bike?

5 - What colour is it?

6 - Who is he?

7 - Where are you from?

8 - What are they playing?

9 - Is it a board?

10 - What is your name?

V. Translate into Vietnamese.

1 - Đây là những chiếc cặp sách mới của chúng tôi.

2 - Đây có phải một hình tam giác màu cam không?

3 - Tôi có thể hát nhưng tôi không thể nhảy.

VI. Read and complete the text with the words in the box

My name is Julia. I am from ____England_____. This is my room. There are some toys and some ___pets___. This is my doll. It’s beautiful and quite _____expensive______. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the ___fish tank_______. The birds are in the cage. They can _____sing______ very well.

VII. Choose the best answer A, B, C or D

1. D

2. D

3. C

4. C

5. A

6. C

7. D

8. D

9. D

VIII. Read and complete the text with the words in the box

My name is Tuan. I am (1) ______eight____ years old. These are my (2) ____friends______. They like toys so much. This is Lucy. She has a (3) ____kite______. This is Ben. He has two ships. This is Tung. He doesn’t have any ships but he has four (4) _____planes_____. These are Lan and Nhung. They (5) ___have_______ some dolls. We often play after school.

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Kết nối tri thức, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
35 22.872
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm