Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

Tiếng Anh Unit 17 lớp 3: What toys do you like?

Mời các bạn tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau được biên soạn bám sát chương trình học tại nhà trường, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thêm về các kiến thức từ vựng và ngữ pháp Bài 17 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

I. Circle the odd one out

1. A. puzzleB. kiteC. carD. bread
2. A. globeB. mapC. doorD. board
3. A. fortyB. studyC. twentyD. fifty
4. A. purpleB. puddleC. brownD. orange
5. A. TVB. dollC. toyD. kite

II. Choose the best answer

1. (Where /What /Who) is the book? On the table.

2. (There /These /This) bicycle is pink.

3. (Is /Are / Do) you eight years old? Yes, I (are / is / am).

4. This is a (table round / a round table / round table).

5. (What /Where /Who) is this? Mr Brown.

6. Tony is (reading / flying / eating) a kite.

7. How many dolls (are /is /am) there in the box?

8. (Are /Do /Is) she pretty? Yes, she is.

9. Those are our (a schoolbag/ schoolbag /schoolbags)

10. What is his name? (He / His / It) is Phong.

III. Fill in the missing letters.

1. m…p 6. bi…ycle

2. br….wn 7. ci….cle

3. c…r 8. ra…bit

4. flo…er 9. un…er

5. po…ter 10. boa…d

IV. Make questions for the answers.

1. …………………………………………? It’s a poster.

2. ………………………………………….? She is nine years old.

3. ………………………………………….? fine, thank you.

4. ………………………………………….? Yes, he can.

5. …………………………………………..? It’s pink and black

6. ……………………………………………? He’s my father.

7. …………………………………………….? I’m from Australia

8. ……………………………………………..? They are playing football.

9. ……………………………………………..? No, it isn’t.

10. ………………………………………………? My name is BEAKIE.

V. Translate into Vietnamese.

1. Those are our new schoolbags.

2. Is this an orange rectangle?

3. I can sing but I can’t dance.

VI. Read and complete the text with the words in the box

expensive

Fish tank

sing

England

pets

My name is Julia. I am from _________. This is my room. There are some toys and some ______. This is my doll. It’s beautiful and quite ___________. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the __________. The birds are in the cage. They can ___________ very well.

VII. Choose the best answer A, B, C or D

1. What are these? - _____________.

A. It is my kite

B. There are my kites

C. They are kite

D. They are my kites

2. __________ is this? - It is Lan

A. Whom

B. How

C. What

D. Who

3. __________ does your father do?

A. Who

B. How

C. What

D. When

4. _________ does he like? - He likes his toy car

A. Where toy

B. How toys

C. What toys

D. Are toys

5. There aren’t ________ behind the house

A. any trees

B. any tree

C. trees

D. tree

6. In front of the house there is a ______________.

A. flower garden beautiful

B. beautiful flowers garden

C. beautiful flower garden

D. beautiful garden flower

7. She is in the playroom _____________ her friends

A. in

B. after

C. in front of

D. With

8. What toys does she like? - She _________ her dolls

A. like

B. is like

C. does like

D. likes

9. _____________? - There are fifteen

A. How many tables there are in the classroom?

B. How many table are there in the classroom?

C. How many table is there in the classroom?

D. How many tables are there in the classroom?

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17

I. Circle the odd one out

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

II. Choose the best answer

1 - Where; 2 - This; 3 - Are - am; 4 - round table; 5 - Who;

6 - flying; 7 - are; 8 - Is; 9 - schoolbags; 10 - He;

III. Fill in the missing letters.

1. map; 6. bicycle;

2. brown; 7. circle;

3. car; 8. rabbit;

4. flower; 9. under;

5. poster; 10. board;

IV. Make questions for the answers.

1 - What is this?

2 - How old is she?

3 - How are you?

4 - Can he ride a bike?

5 - What colour is it?

6 - Who is he?

7 - Where are you from?

8 - What are they playing?

9 - Is it a board?

10 - What is your name?

V. Translate into Vietnamese.

1 - Đây là những chiếc cặp sách mới của chúng tôi.

2 - Đây có phải một hình tam giác màu cam không?

3 - Tôi có thể hát nhưng tôi không thể nhảy.

VI. Read and complete the text with the words in the box

My name is Julia. I am from ____England_____. This is my room. There are some toys and some ___pets___. This is my doll. It’s beautiful and quite _____expensive______. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the ___fish tank_______. The birds are in the cage. They can _____sing______ very well.

VII. Choose the best answer A, B, C or D

1. D

2. D

3. C

4. C

5. A

6. C

7. D

8. D

9. D

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?, mời các em tham khảo tiếp Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing?, và các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
33 19.664
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm