Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Add one letter to have correct words

1. VOLLEYB_LL

: _____________

4. HIDE-AND-SE_K

: _____________

2. DI_FERENT

: _____________

5. SK_PPING

: _____________

3. SK_TING

: _____________

6. GAM_S

: _____________

Exercise 2: Look at the pictures and circle the correct option A, B or C

1. Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?

A. Football

B. Tennis

C. Chess

2. Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?

A. Skating

B. Badminton

C. Chess

3. Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?

A. Chess

B. Table tennis

C. Basketball

4. Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?

A. Badminton

B. Chess

C. Soccer

5. Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?

A. Football

B. Table tennis

C. Tennis

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Do you like _________ tennis? - No, I don’t. I like football

A. play

B. plays

C. playing

2. ______ do you play football? - I play football at the weekend

A. Where

B. When

C. What

3. Volleyball is her favorite _________.

A. spotr

B. spots

C. sport

4. My mother _______ her clothes at 8 p.m everyday

A. wash

B. washing

C. washes

5. My classroom isn’t big. It’s ______.

A. small

B. new

C. old

6. That ______ a door. It’s a window

A. is

B. are

C. isn’t

7. Is your school in the city _______ in the country?

A. or

B. at

C. and

8. The _____ day of week is Monday

A. one

B. first

C. second

Exercise 4: Read and answer the questions

Hi. My name is Huong. This is a picture of our gym. It is large and bright. Those are our classmates. We play different sports in the gym. Trung and Minh like basketball. Hoa and Lan like table tennis. Thanh likes skipping. I do not like skipping. I like skating. My classmates and I are happy at break time in the gym.

1. Is the gym big and bright?

________________________________________________

2. What do Minh and Trung like?

________________________________________________

3. What do Hoa and Lan like?

________________________________________________

4. Does Huong like skipping?

________________________________________________

5. What does she like?

________________________________________________

Exercise 5: Circle and write

1. At break time, I ________(play/ plays) chess with my friend Peter

2. Susan _______ (play/ plays) blind man’s bluff in the playground

3. David and Tom ________ (play/ plays) football

4. My dog ________ (play/ plays) with a ball in the garden

5. An _______(play/ plays) computer games

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. chess/ and Linda/ Mai/ well./ play/ very/

______________________________________________

2. you/ Do/ skipping?/ like/

______________________________________________

3. Peter/ What/ school?/ does/ do/ after/

______________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao

Exercise 1: Add one letter ti have correct words

1. VOLLEYB_LL

: VOLLEYBALL

1. HIDE-AND-SE_K

: HIDE- AND- SEEK

2. DI_FERENT

: DIFFERENT

2. SK_PPING

: SKIPPING

3. SK_TING

: SKATING

3. GAM_S

: GAMES

Exercise 2: Look at the pictures and circle the correct option A, B, C or D

1. A

2. B

3. C

4. B

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. C

5. A

6. C

7. A

8. B

Exercise 4: Read and answer the questions

1. Yes, it is

2. Trung and Minh like basketball

3. Hoa and Lan like table tennis

4. No, she doesn’t

5. She likes skating

Exercise 5: Circle and write

1.At break time, I ___play_____(play/ plays) chess with my friend Peter

2.Susan ___plays____ (play/ plays) blind man’s bluff in the playground

3.David and Tom _____play___ (play/ plays) football

4.My dog ____plays____ (play/ plays) with a ball in the garden

5.An ____plays___(play/ plays) computer games

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. Linda and Mai play chess very well

2. Do you like skipping?

3. What does Peter do after school?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 nâng cao: What do you do at break time?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 5.582
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm