Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 6 (có file nghe)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Listen and circle the correct picture

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

1. a

b

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

2. a

b

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

3. a

b

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

4. a

b

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. library

B. school yard

C. sitting room

D. computer room

2. A. small

B. it’s

C. big

D. tall

3. A. these

B. this

C. that

D. it

Exercise 3: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. B _ E _ K T_ME

: _____________

4. T_BL_ T_NN_ _

: _____________

2. C_ES_

: _____________

5. P_ A_

: _____________

3. G_M

: _____________

6. B_DM_N_T_N

: _____________

Exercise 4: Choose the correct answer

1. My brother brushes ______ teeth in the evening

A. his

B. her

C. their

D. its

2. What ______ you do in the evening?

A. do

B. does

C. are

D. is

3. That ______ a door. It’s a window

A. is

B. are

C. aren’t

D. isn’t

4. How many floors ______ your school have, Brick? - Five

A. do

B. does

C. is

D. are

5. Mr. Brown and Mrs. White are ___________________.

A. doctors

B. nurse

C. policemen

D. postmen

Exercise 5: Read the following text and choose the correct answer

My name is Carol. I am from Spain. I am seven years old. I am a pupil. This is my school. It is new and nice. I love my school. I like the school library. I often go there after school

1. Where is Carol from?

A. Spanish

B. Spain

C. France

D. England

2. How old is she?

A. five

B. seven

C. four

D. nine

3. How is her school?

A. New and old

B. Big and nice

C. New and nice

D. Old and big

4. What does she like in her school?

A. The school library

B. The music room

C. The gym

D. The playground

5. What does she often do after school?

A. Go to school

B. Go to the gym

C. Go to the music room

D. Go to the school library

Exercise 6: Match

1. Hello. I’m Linda

A. My name’s Joe. Nice to meet you

2. What’s your name?

B. Hi, Linda. I’m Peter

3. May I come in?

C. P-E-T-E-R

4. How do spell your name?

D. I am eight years old

5. How old are you?

E. Sure, you can

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. my/ things/ school/ are/ these

____________________________________________________

2. her/ classroom/ small/ nice/ but/ is

____________________________________________________

3. seek/ Does/ play/ and/ hide/Anna/ ?/

____________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh - Đề 6

Exercise 1: Listen and circle the correct picture

1. b

2. b

3. b

4. a

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. B

3. D

Exercise 3: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. B _ E _ K T_ME

: BREAK TIME

1. T_BL_ T_NN_ _

: TABLE TENNIS

2. C_ES_

: CHESS

2. P_ A_

: PLAY

3. G_M

: GYM

3. B_DM_N_T_N

: BADMINTON

Exercise 4: Choose the correct answer

1. A

2. A

3. D

4. B

5. A

Exercise 5: Read the following text and choose the correct answer

1. B

2. B

3. C

4. A

5. D

Exercise 6: Match

1. B

2. A

3. E

4. C

5. D

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. These are my school things

2. Her classroom is small but nice

3. Does Anna play hide and seek?

4. Does Anna play hide and seek?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 3.064
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm