Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. clock

B. come

C. class

D. city

2. A. skip

B. fried

C. swim

D. milk

3. A. fan

B. man

C. cat

D. date

Exercise 2: Write the opposite word with the given words

1. black

: ______________

1. young

: ______________

2. open

: ______________

2. up

: ______________

3. stand

: ______________

3. loud

: ______________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. She ______ her homework every morning.

A. does

B. do

C. plays

D. goes

2. Do you listen ______ music every night?

A. in

B. up

C. on

D. to

3. The day after Tuesday is __________.

A. Wednesday

B. Monday

C. Sunday

D. Thursday

4. May I go out? - _______________.

A. No, you can

B. Yes, you can’t

C. Yes, you can

D. A & B

5. ________ do you spell your name?

A. Who

B. How

C. What

D. When

6. At ______, I often skip ropes

A. break

B. breaking

C. time

D. break time

7. What color is _______ bicycle?

A. you

B. your

C. I

D. he

8. We like playing soccer ________.

A. very

B. much

C. very much

D. many

Exercise 4: Correct the mistakes

1. Don’t talk at class

___________________________________________

2. What are those? - It are pens

___________________________________________

3. What does you like doing at break time?

___________________________________________

Exercise 5: Read the text and answer the following questions

I am Paul. This is my school. It is really beautiful and modern. I am in class 5A. There are twenty five students in my class. Edward is my close friend. Our favorite subject is English. We often practice speaking English together. I like football but he likes basketball. After school, we often go to the park together.

1. How is Paul’s school?

___________________________________________

2. Which class is he in?

___________________________________________

3. What is his favorite subject?

___________________________________________

4. Who is Paul’s close friend?

___________________________________________

5. Do they often practice listening together?

___________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. are/ Those/ notebooks./ my/

___________________________________________

2. you/ Do/ skating?/ like/

___________________________________________

3. Peter/ What/ school?/ does/ do/ after/

___________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh - Đề 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. D

2. B

3. D

Exercise 2: Write the opposite word with the given words

1. black

: white

1. young

: old

2. open

: close

2. up

: down

3. stand

: sit

3. loud

: quite

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. D

3. A

4. C

5. B

6. D

7. B

8. C

Exercise 4: Correct the mistakes

1. at => in

2. It => They

3. does => do

Exercise 5: Read the text and answer the following questions

1. It’s really beautiful and modern

2. He is in class 5A

3. His favorite subject is English

4. Paul’s close friend is Edward

5. No, they don’t

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. Those are my notebooks

2. Do you like skating?

3. What does Peter do after school?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 - 2021, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 2.451
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm