Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. green

B. yellow

C. colour

2. A. chair

B. red

C. board

3. A. notebook

B. book

C. school bag

4. A. classroom

B. five

C. gym

5. A. pen

B. pencil

C. that

Exercise 2: Choose the correct answer

1. This is my _________. It’s new

A. school bag

B. schools bag

C. school bags

2. Is that _______ ruler? - No, it isn’t. It’s Tony’s ruler.

A. yours

B. yourself

C. your

3. _______ you have any pens, John? - Yes, I have four pens.

A. Does

B. Do

C. Are

4. That is my friend’s pen. It’s old but very ________.

A. better

B. good

C. best

5. Do you like _________ tennis? - No, o don’t. I like football.

A. play

B. plays

C. playing

6. I never ________ badminton. I love volleyball

A. playing

B. play

C. played

7. We often play sports after _________. It’s funny and healthy

A. scholo

B. schloo

C. school

8. _________ do you play football? - I play football at the weekend.

A. Where

B. When

C. What

Exercise 3: Circle and write

1. At break time, I ____________ (play/ plays) chess with my friend Peter

2. Susan ________ (play/ plays) blind man’s bluff in the playground

3. Linda and I _________ (play/ plays) hide-and-seek

Exercise 4: Find the mistake in each sentence then correct

1. This is my rubber. It are very long

___________________________________________________

2. May I coming in?

___________________________________________________

3. Are those you notebooks?

___________________________________________________

Exercise 5: Read the text and choose the correct answer

Hello everyone. My name is John. This is my school. It’s on Green Street. This is my classroom. It’s small but very nice and modern. This is my desk. There are some school things on the desk. This is my book and that is my pen. They are new. These are my notebooks and pencils. The notebooks are pink. The pencils are blue.

1. John’s classroom is small but very nice and ___________.

A. modern

B. old

C. new

2. There are some school things on the ______________.

A. desk

B. table

C. chair

3. His book and his pen are _______________.

A. is

B. am

C. are

4. The notebooks _________ pink.

A. is

B. am

C. are

5. The pencils are ___________.

A. red

B. yellow

C. blue

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. new/ that/ Is/ rubber?/ your/

_______________________________________________________

2. are/ my/ not/ These/ notebooks.

_______________________________________________________

3. you/ Do/ skating?/ like

_______________________________________________________

4. Peter/ What/ school?/ does/ do/ after

_______________________________________________________

-The end-

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. C

4. B

5. C

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. B

5. C

6. B

7. C

8. B

Exercise 3: Circle and write

1. At break time, I _____play_______ (play/ plays) chess with my friend Peter

2. Susan ___plays_____ (play/ plays) blind man’s bluff in the playground

3. Linda and I ____play_____ (play/ plays) hide-and-seek

Exercise 4: Find the mistake in each sentence then correct

1. are => is

2. coming => come

3. you => your

Exercise 5: Read the text and choose the correct answer

1. A

2. A

3. B

4. C

5. C

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. Is that your new rubber?

2. These are not my notebooks

3. Do you like skating?

4. What does Peter do after school?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.876
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm