Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Hay Chọn Lọc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Bộ đề thi học 1 Tiếng Anh lp 3 Hay Chọn Lọc
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Add one letter to have correct words
1. SK_PPING
: ____________
2. R_BBER
: ____________
3. BREAK _IME
: ____________
4. CH_SS
: ____________
5. B_ARD
: ____________
6. BADMINT_N
: ____________
Exercise 2: Choose the odd one out
1. A. she
B. he
C. they
D. name
2. A. small
B. large
C. he’s
D. big
3. A. these
B. this
C. that
D. it
Exercise 3: Choose the correct answer
1. She _________ her homework every morning
A. does
B. do
C. plays
D. goes
2. When _______ lessons begin? - Lessons _______ at half past seven.
A. do - start
B. do - begins
C. does - begins
D. does - are
3. My little brother has Geography on _________.
A. January
B. morning
C. day
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
D. Monday
4. My mom watches TV ______ evening.
A. in
B. every
C. the
D. a
5. Is ______ a park near your house?
A. there
B. these
C. those
D. they
6. _______ English books do you have?
A. How much
B. How old
C. How long
D. How many
7. Do you like ______ chess?
A. play
B. playing
C. plays
D. played
8. ______ talk in class!
A. Do
B. Don’t
C. Does
D. Doesn’t
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets
1. It (be) a bicycle
_______________________________________________
2. I often (play) football after school
_______________________________________________
3. I (not be) a student
_______________________________________________
Exercise 5: Read the text and choose true (T) or false (F)
This is my house. It is big and it is a new house. There is a big yard in front of my house.
There are a lot of trees and flowers in the yard. In my house, there is a kitchen, a living
room, a dining room and two bedrooms. One bedroom is for my parents, the other is for
me and my brother. We often have dinner together in the dining room. After dinner, we
watch TV in the living room.
1. The house is old and big
2. The house has a big yard
3. There are two bedrooms in the house.
4. They often have dinner in the kitchen
5. They watch TV in the bedroom
Exercise 6: Reorder these words to make meaningful sentences
1. What/ like/ he/ does?
_______________________________________________
2. noise/ Don’t/ class./ in/make
_______________________________________________
3. write/ May/ name/ here?/ I/ my
_______________________________________________
Exercise 7: Listen and complete the sentences
1. Tony likes playing ________ very much

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Hay Chọn Lọc do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Hay Chọn Lọc. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.805
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm