Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

1. K _ t c h _ n

2. T _ _ _

3. D _ _ ing room

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

4. _ o _ d

5. B _ _ r _ _m

6. B a _ _ _ o o m

Exercise 2: Choose the correct answer

1. This is _________ house

A. they

B. them

C. their

D. him

2. _________ are my parents

A. These

B. She

C. He

D. It

3. My mother is _________.

A. tall

B. thirty years old

C. no tall

D. no thin

4. Is there a pond ______ the garden?

A. on

B. over

C. in

D. of

5. Is there a kitchen? - ____________.

A. Yes, there

B. Yes, is there

C. No, there is

D. No, there is not

6. There _______ two bedrooms in his house.

A. am

B. is

C. not

D. are not

7. Wow! It is ____________.

A. old

B. they

C. not

D. no

8. There are three bedrooms in my house: a living room, a kitchen and a _______.

A. bed

B. room

C. bedroom

D. garden

Exercise 3: Find the mistake in each sentence then correct it

1. Who is this woman? - He is my aunt

___________________________________________________

2. How old is your uncle? - She is 60 years old

___________________________________________________

3. Is the bedroom small? - No, it is small

___________________________________________________

4. The garden am nice

___________________________________________________

5. She is a girl beautiful

___________________________________________________

Exercise 4: Read the text and choose the correct option

I’m Linh. This is my house. It’s a very beautiful house. There are four bedrooms, a living room, a dinning room and a garden. The bedrooms are beautiful and cozy. The living room is modern. The dinning room is clean and bright. The garden is large. There are lots of trees in my garden.

1. Linh’s house is very ___________.

A. beautiful

B. lovely

C. nice

2. There are _________ bedrooms.

A. two

B. three

C. four

3. The bedrooms are beautiful and _________.

A. busy

B. cozy

C. good

4. The dinning room is _________ and bright.

A. clean

B. green

C. modern

5. There are lots of __________ in the garden.

A. mangos

B. trees

C. animals

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. is/ Her/ white./ and/ house/ blue/

___________________________________________________

2. a/ your/ yard/ Is/ house?/ there/ in/

___________________________________________________

3. are/ the/ playing/ The/ garden./ children/ in/

___________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Kitchen

2. Tree

3. Dining room

4. Pond

5. Bedroom

6. Bathroom

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. B

4. C

5. D

6. D

7. A

8. C

Exercise 3: Find the mistake in each sentence then correct it

1. He => She

2. She => He

3. small => large

4. am => is

5. girl beautiful => beautiful girl

Exercise 4: Read the text and choose the correct option

1. A

2. C

3. B

4. A

5. B

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Her house is blue and white.

2. Is there a yard in your house?

3. The children are playing in the garden.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 nâng cao: This is my house. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family, Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 4.357
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm