Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you? có đáp án

Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 chất lượng cao (số 1) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. two

B. five

C. number

2. A. this

B. Who

C. that

3. A. home

B. school

C. class

Exercise 2: Look at the picture and write the number

Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?

1. _________________________

2. _________________________

Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?

3. _________________________

4. _________________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. How ______ are you? - I’m ten years old

A. age

B. olds

C. old

2. My father is ________ English teacher.

A. an

B. a

C. the

3. How do you _________ your name? - D-U-N-G

A. spells

B. spelling

C. spell

4. ______ is this? - She’s my classmate, Annie

A. Who

B. What

C. Where

5. Is that your ______, Tom?

A. friends

B. friend

C. friendly

6. Who’s that? - It’s my ________

A. teachers

B. teacher

C. taecher

7. How are you? - I’m very _______. Thank you

A. good

B. fine

C. well

8. ______ is her name? - Her name is Jenny

A. What

B. How

C. Who

Exercise 4: Read the text and complete with the words in the box

seven

years

pupil

likes

friends

My name is Thang. I am a (1) ________ in class 3E. I am eight years old. I have four close (2) __________. This is Thanh. He is (3) __________ years old. He likes playing football. This is Lan. She is eight years old. She (4) _________ playing the piano. That boy is Tony. He is six years old. He is from America. And that girl is Anna. She is five (5) ______ old. I love my friends so much.

Exercise 5: Reorder the words to make correct sentences

1. old/ that/ is/ How/ boy?

________________________________________________

2. is/ years/ eight/ old./ She/

________________________________________________

3. years/ you/ old?/ Are/ five/

________________________________________________

Exercise 6: Find the mistake in each sentence then rewrite the correct one

1. I’m am Jamie

________________________________________________

2. What are you? - I’m fine, thanks

________________________________________________

3. What’s is your name? - My name is Quynh

________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

Exercise 2: Look at the picture and write the number

1. Four

2. Five

3. Two

4. Ten

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

8. A

Exercise 4: Read the text and complete with the words in the box

1. pupil

2. friends

3. seven

4. likes

5. years

Exercise 5: Reorder the words to make correct sentences

1. How old is that boy?

2. She is eight years old

3. Are you five years old?

Exercise 6: Find the mistake in each sentence then rewrite the correct one

1. I’m Jamie

2. How are you? - I’m fine, thanks

3. What’s your name? - My name is Quynh

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 5.395
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm