Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Unit 20 lớp 3 Where's Sapa?

Từ vựng Unit 20 lớp 3 Where's Sapa?

Tài liệu Từ vựng Unit 20 SGK tiếng Anh lớp 3 Where's Sapa? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm toàn bộ những Từ mới tiếng Anh trọng tâm có trong Unit 20 Where's Sapa? tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả.

I. Vocabulary Unit 20 lớp 3

English

Pronunciation

Vietnamese

north

/nɔːθ/

miền/hướng bắc

south

/saʊθ/

miền/hướng nam

central

/ˈsentrəl/

miền trung

near

/nɪə(r)/

gần

far

/fɑː(r)/

xa

bay

/beɪ/

vịnh

mountain

/ˈmaʊntɪn/

ngọn núi

village

/ˈvɪlɪdʒ/

làng, xã

city

/ˈsɪti/

thành phố

town

/taʊn/

thị trấn

where

/weə(r)/

ở đâu

Water Puppet Theatre

/ˈwɔːtər ˈpʌpɪt ˈθɪətər/

rạp múa rối nước

temple

/ˈtempl/

ngôi đền

theatre

/ˈθɪətə(r)/

rạp hát

museum

/mjuːˈziːəm/

viện bảo tàng

place

/pleɪs/

địa điểm

photo

/ˈfəʊtəʊ/

bức tranh

puppet

/ˈpʌpɪt/

con rối

II. Bài tập vận dụng từ vựng Unit 20 lớp 3

Read and complete the text with the words in the box.

modern

friend

come

far

museums

My name is Hai Linh. I (1) ……………….. from Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam. It’s in North Vietnam. It is very (2) ……………….. and big. There are some beautiful (3) ……………….. and parks. I often go to the park at the weekend, this is my new (4) ……………….. Her name is Nhung. She is from Ho Chi Minh. Hanoi is very (5) ……………….. from Ho Chi Minh city. We love Hanoi very much.

Xem đáp án

My name is Hai Linh. I (1) …………come…….. from Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam. It’s in North Vietnam. It is very (2) ………modern……….. and big. There are some beautiful (3) ………museums……….. and parks. I often go to the park at the weekend, this is my new (4) ………friend……….. Her name is Nhung. She is from Ho Chi Minh. Hanoi is very (5) ………far……….. from Ho Chi Minh city. We love Hanoi very much.

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh Unit 20 lớp 3 Where's Sapa?. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm