Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony

Bài tập Tiếng Anh Unit 3 lớp 3 This is Tony

Đề kiểm tra Unit 3 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 3 Unit 3 có đáp án bao gồm 30 câu trắc tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Complete the word with suitable letter.

1. M_RNIN_

a. A/G

b. O/G

c. E/G

d. I/G

2. SCH_OL

a. O

b. E

c. A

d. U

3. F_IEN_

a. R/D

b. N/D

c. N/G

d. R/G

4. N_GHT

a. E

b. O

c. I

d. U

5. T_ANK Y_U

a. H/E

b. K/O

c. R/O

d. H/O

6. N_ME

a. A

b. I

c. O

d. E

b. Pick out one redundant letter to make correct word.

7. THISY

a. H

b. Y

c. S

d. T

8. MEETO

a. M

b. O

c.E

d. T

9. SEPELL

a. S

b. L

c. P

d. E

10. NICCE

a. N

b. E

c. C

d. I

Choose the correct answer

11. _________? – Yes, she is

a. This is Trang?

b. Is this Trang?

c. Is Trang?

d. What is Trang?

12. Is that Thao? – _________

a. No, it is not.

b. Yes, it is not.

c. No, it is.

d. Yes, it’s Mai.

13. Is _____ your teacher? – Yes, it is

a. There

b. Those

c. These

d. This

14. ________? – It’s an eraser.

a. What’s your name?

b. Who is that?

c. What’s that?

d. Where is that?

15. _________ is Quang.

a. And this

b. Who

c. These

d. His

16. Nice to _______ you, Mia and Peter.

a. See

b. meet

c. Nice

d. Look

17. How do you spell your name? – ________.

a. My name is Huyen

b. What is this

c. I’m Huyen

d. H-U-Y-E-N

18. Is this Harry? – No, it _____

a. not

b. aren’t

c. isn’t

d. is

19. I’m fine. How about you? – ________

a. I’m fine, too

b. I don’t know

c. Yes, it is

d. Thanks

20. Trang: Hi, mum. ___________

Mum: Hello, I’m Monica White.

a. What is this?

b. How are you?

c. This is my friend.

d. good morning.

21. John: This dog ______ cute. ________?

Tam: Yes, it is.

a. so/ Is this your dog?

b. are/ This is your dog?

c. is/ Where do it come from?

d. is/ Is this your dog?

22. __________? – It is white.

a. Is her cat black or white?

b. What’s her cat name?

c. Is this her cat?

d. Her cat is so cute.

23. _______ is his football?

a. These

b. What

c. That

d. Those

24. ___________? – No, it is not

a. Who is your father?

b. Is that Miss Lan?

c. Hello, how are you?

d. That is Miss Lan.

25. Alan: ________ to meet you. Rachael!

Rachael: Nice to meet you, ______

a. Nice/ how about you?

b. Nice/ and you?

c. Nice/ too!

d. good/ too

26. Tớ khỏe, cảm ơn. Tạm biệt. – Translate into English: ________

a. I am happy, thanks. Goodbye.

b. I am not ok, thanks. Goodbye.

c. I'm fine, thank you. And you?

d. I am fine, thanks. Goodbye.

27. Kia có phải là đồ chơi của em trai của bạn không? – Translate into English:________

a. That is your younger brother’s toy?

b. Is that your younger brother’s toy?

c. Where is your younger brother’s toy?

d. Are that your younger brother’s toy?

28. Lan: Chào Hoa, đây là bạn cùng lớp của tớ.

Hoa: Chào, tớ là Hoa. Translate into English: ________

a. Lan: Hello Hoa, this is my classmate.

Hoa: Hi, my name is Hoa.

b. Lan: Hello Hoa, is this my classmate.

Hoa: Hi, my name is Hoa.

c. Lan: Hi, I am your classmate.

Hoa: Hi, my name is Hoa.

d. Lan: Hello, what your name?

Hoa: Hi, my name is Hoa.

29. How _______ is your teacher?

a. Old

b. Are

c. Do

d. Name

30. Con chào mẹ, mẹ có khỏe không?

a. Hello, how are you?

b. Hello mum, how old are you?

c. Hello mum, how are you?

d. Hello mum, Thank you.

ĐÁP ÁN

1 - b2 - a3 - a4 - c5 - d6 - a7 - b8 - b9 - d10 - c
11 - b12 - a13 - d14 - a15 - a16 - b17 - d18 - c19 - a20 - c
21 - d22 - a23 - c24 - b25 - c26 - d27 - b28 - a29 - a30 - c

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
16 5.052
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm