Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up! có đáp án

Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up! do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words

1. SDTAN

: _____________

4. WNDO

: _____________

2. ENAM

: _____________

5. NOEP

: _____________

3. LOOSHC

: _____________

6. CMOE

: _____________

Exercise 2: Look at the pictures and choose the correct answer

1. Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!

A. Stand up

B. Sit down

C. Come in

2. Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!

A. Open your books

B. Close your books

C. Don’t talk

3. Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!

A. Go out

B. Sit down

C. Be quiet

4. Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!

A. Don’t talk

B. Open the book

C. Come in

5. Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!

A. Stand up

B. Be quiet

C. Sit down

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Open the ______, please

A. pen

B. book

C. pencil

2. Don’t talk in ________, please.

A. class

B. classes

C. classmate

3. May I ask a ________, please?

A. question

B. quetsion

C. qusetion

4. Sit ___________, please

A. up

B. out

C. down

5. That is our ____________.

A. school

B. big

C. small

6. How does ______ spell her name?

A. you

B. he

C. she

7. May I come _______?

A. in

B. down

C. on

8. _________. See you later.

A. Hi

B. Goodbye

C. Good morning

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. These (be) her students

_____________________________________________

2. These pencil cases (be not) under the table

_____________________________________________

3. Please, (be) quiet. Don’t (make) noise in class

_____________________________________________

Exercise 5: Read and choose the correct answer

Hello! My name’s Lan. I’m six years old. This is my house. In my house there are three bedrooms. There are two bathrooms. There is a kitchen, a living room and a garden.

1. This is Lan’s __________.

A. flat

B. garden

C. house

2. She is ________ years old.

A. five

B. six

C. eight

3. There are two _________.

A. garden

B. kitchen

C. bathrooms

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. make/ Don’t/ noise!/

________________________________________________

2. write/ May/ name/ here?/ I/ my/

________________________________________________

3. in,/ Yes./ please./ Come

________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!

Exercise 1: Unscramble the following words

1. SDTAN

: STAND

1. WNDO

: DOWN

2. ENAM

: NAME

2. NOEP

: OPEN

3. LOOSHC

: SCHOOL

3. CMOE

: COME

Exercise 2: Look at the pictures and choose the correct answer

1. A

2. B

3. A

4. A

5. C

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. C

5. A

6. C

7. A

8. B

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. These are her students

2. These pencil cases aren’t under the table

3. Please, be quiet. Don’t make noise in class

Exercise 5: Read and choose the correct answer

1. C

2. B

3. C

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. Don’t make noise!

2. May I write my name here?

3. Yes. Come in, please

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 3: Stand up, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 4.201
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm