Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at these pictures and write

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

1. _____________

2. _____________

3. _____________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

4. _____________

5. _____________

6. _____________

Exercise 2: Read and match

1. Where is the book?

A. They are behind the TV

2. Is there a dog in the house?

B. Oh. They are new and beautiful

3. Is that your house?

C. It’s on the table

4. Where are the cats?

D. Yes, it is

5. Look at my school things!

E. Yes, there is

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. The books are _________ the bookshelf

A. on

B. in

C. at

D. of

2. Where _____ my toys?

A. are

B. is

C. am

D. not

3. The _______ is near the table

A. chairs

B. beds

C. pictures

D. ball

4. The bed is __________ the desk

A. next to

B. over

C. there

D. on

5. My mother is ___________ the kitchen

A. in

B. out

C. on

D. over

6. ___________ is that? - That is my teacher

A. How

B. What

C. Who

D. Where

7. The books ______ on the desk

A. is

B. is not

C. are no

D. are not

8. ________ are your parents? - They are happy

A. Where

B. How

C. When

D. What

Exercise 4: Read and write T (true) or F (false)

My name is Quan. I live in a flat. There is a living room in the flat. It is large. There are two bedrooms next to the living room. The big bedroom is for my parents. The small bedroom is for me. There are two bathrooms behind the bedrooms. There is a kitchen in front of the dinning room,

T/F

1. Quan lives in a flat

2. The living room is small

3. There are three bedrooms next to the living room

4. The big bedroom is for Quan

5. There is a kitchen in front of the dining room

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. on/ is/ the/ The/ table./ book

____________________________________

2. is/ Where/ ruler?/ the

____________________________________

3. are/ the/ on/ wall./ pictures/ The

____________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?

Exercise 1: Look at these pictures and write

1. gate

2. map

3. cat

4. book

5. bed

6. ball

Exercise 2: Read and match

1. C

2. E

3. D

4. A

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. D

4. A

5. A

6. C

7. D

8. B

Exercise 4: Read and write T (true) or F (false)

1. T

2. F

3. F

4. F

5. T

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. The book is on the table

2. Where is the ruler?

3. The pictures are on the wall.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 3.804
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm