Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

Ôn tập từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảm bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A/ Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3 - Đề 1

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. Bye

B. Thank you

C. Nice to meet you

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. Thanks

B. Goodbye

C. Hello

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. meet

B. nice

C. bye

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. evening

B. morning

C. night

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

A. afternoon

B. morning

C. night

Exercise 2: Complete the words with missing letters

1. AFT_RNOON

_________________

2. N_CE TO M _ _T YOU

_________________

3. _H_NK YOU

_________________

4. F_NE

_________________

5. H_W

_________________

Exercise 3: Circle the first letter

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

c b d

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

k t h

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

c b k

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

y b d

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

c a b

-The end-

B/ Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3 - Đề 2

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Hey

B. Hello

C. Goodbye

D. Hi

2. A. fine

B. ok

C. great

D. bad

3. A. nice

B. how

C. good

D. glad

4. A. bye

B. see

C. meet

D. talk

5. A. Bye

B. Goodbye

C. Hi

D. Bye bye

Exercise 2: Complete the sentences

I

you

1. Hello, Mary and Tom. ____________ am Linda

2. A: How are _____________?

B: ____________ am fine. Thanks

3. Nice to meet ____________.

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. ________________ night, Mommy!

A. Sleep

B. Good

C. Glad

D. Fine

2. Nice to ___________ you.

A. talk

B. speak

C. she

D. meet

3. It is __________ to see you today

A. hot

B. glad

C. nine

D. fine

4. See you __________!

A. next

B. so

C. bye

D. later

5. Good ____________, Mrs. Smiths!

A. morning

B. later

C. again

D. thanks

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. C

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete the words with missing letters

1. AFTERNOON

2. NICE TO MEET YOU

3. THANK YOU

4. FINE

5. HOW

Exercise 3: Circle the first letter

1. b

2. h

3. b

4. b

5. b

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao, Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
27 12.154
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm