Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 3 lớp 3 nâng cao: This is Tony

Bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 3 kèm đáp án

Bài tập Unit 3 lớp 3 nâng cao: This is Tony do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1) CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 3 lớp 3 nâng cao: This is Tony

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. this

B. it

C. that

2. A. pupil

B. father

C. color

3. A. love

B. like

C. home

Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. S_E_L

:_____________

3. _A_E

:_____________

2. _N_W

:_____________

3. G_OD_Y_E

:_____________

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. ______________ you again. Have a nice today!

A. Talk

B. Meet

C. Speak

D. See

2. How do you _________ her name?

A. meet

B. name

C. does

D. spell

3. This is my __________, Linda

A. spell

B. friend

C. friends

D. names

4. How are you __________? - I am very _________, thanks

A. that day - good

B. today - nice

C. today - well

D. tomorrow - Ok

5. Is that ______ father? - Yes, he is

A. your

B. you

C. yours

D. me

6. This ___________ my mother

A. be

B. is

C. am

D. are

7. Hello, Hoa. Nice to meet you. - ________ to meet you, too

A. Fine

B. Nice

C. Hi

D. Hello

8. That is my brother. He’s in _______3B

A. school

B. class

C. home

D. friend

9. ___________ go to school!

A. She

B. Let

C. He

D. Let’s

10. A: Good morning, class!

B: Good morning, _______!

A. He

B. She

C. Teacher

D. You

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. I (not be) his brother

_________________________________________

2. Tom (be) a policeman

_________________________________________

3. Let’s (go) to the park!

_________________________________________

4. It (be) a dog

_________________________________________

5. Lina (not be) ten

_________________________________________

Exercise 5: Translate the following sentences into English

1. Bạn đánh vần “Quyển sách” như nào?

_________________________________________

2. Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào ngày mai

_________________________________________

3. Đây là cô giáo tiếng Anh của tôi

_________________________________________

Exercise 6: Read and decide T (true) or F (false)

I am Hong. I have four friends. This is Tony. He’s my new classmate. This is Tom. He is my best friend. These are Mai Anh and Huyen. They are very nice. This is Trang. She is in Class 3D. We are good friends.

No.

Sentence

T/F

1.

Hong has six friends

2.

Tony is her new classmate

3.

Tom is not her best friend

4.

Mai Anh and Huyen are very nice

5.

Trang is in class 3A

Exercise 7: Reorder the words to make correct sentences

1. is/ This/ new/ her dress/.

_________________________________________

2. Are/ his/ these/ shoes/ ?

_________________________________________

3. These/ his/ are/ shorts.

_________________________________________

Exercise 8: Read the following text and choose the correct answer

My name is Linh. I am seven. I am from Vietnam. I have got a friend. He is from France. I am a pupil and my friend is a pupil, too. He has got many toys. He has got two toy monkeys. They are funny. His monkeys are brown and black.

1. How old is the girl?

A. six

B. seven

C. eight

D. nine

2. Where is she from?

A. The UK

B. France

C. Vietnam

D. Vietnamese

3. Where is her friend from?

A. French

B. American

C. America

D. France

4. What do they do?

A. pupils

B. pupil

C. friend

D. friends

5. What colour are the friend’s monkeys?

A. brown and white

B. yellow and black

C. brown and pink

D. brown and black

-The end-

Đáp án bài tập Unit 3 lớp 3 nâng cao: This is Tony

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. C

3. C

Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. S_E_L

: SPELL

3. _A_E

: NAME

2. _N_W

: KNOW

1. G_OD_Y_E

: GOODBYE

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. D

3. B

4. C

5. A

6. B

7. B

8. B

9. D

10. C

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. I am not his brother

2.Tom is a policeman

3. Let’s go to the park!

4. It is a dog

5. Lina is not ten

Exercise 5: Translate the following sentences into English

1. How do you spell “BOOK”?

2. Bye. See you tomorrow.

3. This is my English teacher.

Exercise 6: Read and decide T (true) or F (false)

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

Exercise 7: Reorder the words to make correct sentences

1. This is her new dress

2. Are these his shoes?

3. These are his shorts.

Exercise 8: Read the following text and choose the correct answer

1. B

2. C

3. D

4. A

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 3 lớp 3 nâng cao: This is Tony. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 3: This is Tony, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 8.720
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm