Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony có đáp án

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chât lượng cao (số 2) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete the word with suitable letter

1. M_RNIN_

: ______________

4. T_ANK Y_U

: ______________

2. HO_

: ______________

5. N_ME

: ______________

3. AF_ERN_ON

: ______________

6. FIN_

: ______________

Exercise 2: Look at the pictures and write the correct answer

1. Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Is it a pen?

____________________________

2. Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Is it an elephant?

____________________________

3. Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Is it a teddy bear?

____________________________

4. Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Is it a ball?

____________________________

5. Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Is it a puzzle?

____________________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _________ that Tom? - No, he _______

A. Is/ is

B. Is/ isn’t

C. Are/ are

D. Are/ aren’t

2. How do you _______ her name?

A. meet

B. name

C. does

D. spell

3. Bye, Peter. See ________ next time.

A. him

B. he

C. you

D. your

4. Let’s go _______ the zoo!

A. with

B. to

C. into

D. onto

5. Is ______ name Jenifer? - Yes, it is

A. you

B. she

C. your

D. he

Exercise 4: Read and decide T (true) or F (false)

I am Hong. I have four friends. This is Tony. He’s my new classmates. This is Tom. He is my best friend. These are Mai Anh anh Huyen. They are very nice. This is Trang. She is in Class 3D. We are good friends.

No.

Sentence

T/ F

1.

Hong has five friends

2.

Tony is her new classmate

3.

Tom is not her best friend

4.

Mai Anh and Huyen are very nice

5.

Trang is in Class 3D

Exercise 5: Make questions for the underlined parts

1. This is a rubber

_________________________________________

2. My name is Lam

_________________________________________

3. M-A-N-H

_________________________________________

4. Yes. That is Anna

_________________________________________

Exercise 6: Give the correct form of the verbs in brackets

1. It (be) a cat

_________________________________________

2. John (not be) nine

_________________________________________

3. Let’s (go) to the zoo!

_________________________________________

4. Mark (be) a doctor

_________________________________________

5. Lolly and Pat (be) students

_________________________________________

-The end-

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Exercise 1: Complete the word with suitable letter

1. M_RNIN_

: MORNING

4. T_ANK Y_U

: THANK YOU

2. HO_

: HOW

5. N_ME

: NAME

3. AF_ERN_ON

: AFTERNOON

6. FIN_

: FINE

Exercise 2: Look at the pictures and write the correct answer

1. No, it isn’t

2. Yes, it is

3. No, it isn’t

4. Yes, it is

5. Yes, it is

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

Exercise 4: Read and decide T (true) or F (false)

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

Exercise 5: Make questions for the underlined parts

1. What is this?

2. What is your name?

3. How do you spell your name?

4. Is that Anna?

Exercise 6: Give the correct form of the verbs in brackets

1. It is a cat

2. John isn’t nine

3. Let’s go to the zoo!

4. Mark is a doctor

5. Lolly and Pat are students

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 3 lớp 3 nâng cao: This is Tony, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.626
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm