Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 2

Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 3 kèm đáp án

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 3 NEW

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. A. sing

B. will

C. ice

D. sit

2. A. hello

B. elephant

C. envelope

D. tea

3. A. book

B. basket

C. bear

D. comb

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. alphabet

B. my

C. his

D. your

2. A. sing

B. talk

C. her

D. go

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Hi. How are you? - I am _________________.

A. five

B. fine

C. six

D. seven

2. How do you _____ your name?

A. spell

B. is

C. are

D. not

3. Nice _____ meet you.

A. to

B. too

C. see

D. two

4. “ ________, Jim. I’m Linda”

A. Goodbye

B. See you

C. Hi

D. Nice

5. “Are you sick?” - “ ___________”

A. Yes, I am not

B. Yes, I am

C. No, I am

D. I am six

6. This _____ my brother.

A. is

B. am

C. not

D. no

7. “Hello, teacher” - “Good ______, children”

A. hi

B. hello

C. morning

D. bye

8. My name is Sharon. What about ______?

A. my

B. you

C. their

D. me

9. My name is Hung. I _______ my school very much.

A. loving

B. love

C. loves

D. loved

Exercise 4: Read and answer the following questions

My name is Bab. I am nine. I am from Spain. I have got a mother, a father and a sister. My sister is a little girl. She is five. I am a pupil, but my sister is not a pupil. She has got many toys. The toys are pink and white

1. What is the girl’s name?

______________________________

2. Where is she from?

______________________________

3. How old is Bab’s sister?

______________________________

4. What is Bab?

______________________________

5. What color are the toys?

______________________________

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Her name ______ (not be) Jenifer.

2. How John and Mary _____ (spell) their names?

3. That _____ (be) L-I-N-D-A

Exercise 6: Reorder these words to make correct sentences

1. you/ spell/ How/ name?/ do/ your

________________________________

2. my/ This/ Peter./ is/ friend,/

________________________________

3. housewife/ a/ Is/ she/?

________________________________

Exercise 7: Correct the mistakes

1. “Good morning, Peter. How old are you?” - “I am great”

________________________________

2. Nice meet you, too.

________________________________

3. What is you full name?

________________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 2

Exercise 1: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. C

2. A

3. D

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A

2. C

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

Exercise 4: Read and answer the following questions

1. Her name is Bab

2. She is from Spain.

3. She is five years old

4. She is pupil

5. They are pink and white

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Her name __isn’t____ (not be) Jenifer.

2. How do John and Mary __spell___ (spell) their names?

3. That __is___ (be) L-I-N-D-A

Exercise 6: Reorder these words to make correct sentences

1. How do you spell your name?

2. This is my friend, Peter.

3. Is she a housewife?

Exercise 7: Correct the mistakes

1. “Good morning, Peter. How old are you?” - “I am great”

2. Nice to meet you, too.

3. What is your full name?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 3.074
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm