Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 6

Phiếu bài tập tuần 6 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 7 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Match and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 6

Exercise 2: Write

What

How

Who

1. A: _______ is that?

B: She is Linda

2. A: _______ is your name?

B: My name is Peter

3. A: ______ are you today?

B: I am very well. Thanks

4. A: _____ do you spell your name?

B: H-O-A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. How ______ are you? - I’m nine years old

A. old

B. age

C. are

2. She is eight _____ old

A. year

B. years

C. yearz

3. Is this your friend, Anna? - ______________

A. Yes, it isn’t

B. No, it is

C. No, it isn’t. It’s Jenny

4. How old are ______? - I’m ten years old

A. you

B. she

C. Tony

5. Who is that? - It’s my new ___________.

A. classmate

B. classmates

C. classmeta

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then rewrite the correct one

1. I’m am Jenny

___________________________________________________

2. What are you? - I’m fine, thanks

___________________________________________________

3. How old are Mai? - She is seven years old

___________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. years/ is/ Phong/ nine/ old.

___________________________________________________

2. old/ that/ is/ How/ girl?

___________________________________________________

3. you/ are/ How/ ?/ , Nam

___________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 6

Exercise 1: Match and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 6

Exercise 2: Write

1. A: ___Who____ is that?

B: She is Linda

2. A: ___What____ is your name?

B: My name is Peter

3. A: ___How___ are you today?

B: I am very well. Thanks

4. A: __How___ do you spell your name?

B: H-O-A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. C

4. A

5. A

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then rewrite the correct one

1. I’m Jenny

2. How are you? - I’m fine, thanks

3. How old is Mai? - She is seven years old

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Phong is nine years old.

2. How old is that girl?

3. How are you, Nam?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 4 lớp 3 nâng cao: How old are you?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.637
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm