Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. eleven

B. enter

C. envelop

D. bed

2. A. insect

B. iguana

C. igloo

D. like

3. A. spell

B. red

C. elbow

D. elephant

II/ Unscramble the following words

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?

1. h i p s

_________________

2. l a b l

_________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?

3. b i e k

_________________

4. t k i e

_________________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Does he like pets? _______________

A. Yes, he is

B. Yes, he does

C. No, he not

D. No, he is not

2. What __________? - They’re stools

A. are those

B. is this

C. is these

D. x

3. How many ___________ do you have? - I have seven

A. cats

B. car

C. toy car

D. truck

4. __________ does your father do?

A. Who

B. How

C. What

D. When

5. There aren’t ________ behind the house

A. any trees

B. any tree

C. trees

D. tree

6. She has ________ toys

A. many

B. a lot

C. lot of

D. much

IV/ Correct one mistake in each of the following sentences

1. Tony like trucks

________________________________________

2. Where are you keep your toys?

________________________________________

3. They have different toy

________________________________________

V/ Read the following text and answer the following questions

Bob’s favorite toy is his toy car. It is red and blue. It has yellow wheels. The car is small. He can put it in his school bag. He really likes his toy car.

1. What is Bob’s favorite toy?

________________________________________

2. What colour is it?

________________________________________

3. What colour are the wheel?

________________________________________

4. Is it big?

________________________________________

5. Where can he put it?

________________________________________

VI/ Reorder the words to have correct sentences

1. They/ cakes/ like/./

________________________________________

2. She/ doesn’t/ sweets/ like/./

________________________________________

3. He/ chocolate/ likes/ ./

________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A

2. D

3. D

II/ Unscramble the following words

1. ship

2. ball

3. bike

4. kite

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. A

4. C

5. A

6. A

IV/ Correct one mistake in each of the following sentences

1. like => likes

2. are => do

3. toy => toys

V/ Read the following text and answer the following questions

1. It is his toy car

2. It is red and blue

3. The wheels are yellow

4. No, it isn’t

5. He can put it in his school bag

VI/ Reorder the words to have correct sentences

1. They like cakes

2. She doesn’t like sweets

3. He likes chocolate

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.438
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm