Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 1

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 2 MỚI 

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh 3 - Tuần 1 - Đề 1

Exercise 1: Unscramble the following words

1. H L L EO

_______________

2. H A T N S K

_______________

3. I E F N

_______________

4. T E M E

_______________

5. S A L C S

_______________

6. M N O G I R N

_______________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. __________ are you today?

A. Why

B. How

C. When

D. Where

2. Nice to ____________ you!

A. talk

B. speak

C. she

D. meet

3. I am fine, ___________ you. _________ you?

A. thanks/ Do

B. thanking/ Is

C. thanks/ Are

D. thank/ And

4. ________ afternoon, Mommy!

A. Fine

B. Good

C. Glad

D. sleep

5. Hello, _________’m Jane.

A. I

B. I am

C. She

D. You

Exercise 3: Translate the following sentences into English

1. Tạm biệt. Hẹn gặp bạn ngày mai.

______________________________________

2. Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?

______________________________________

3. Rất vui được gặp bạn.

______________________________________

II/ Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh 3 - Tuần 1 - Đề 2

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Nice

B. Hi

C. Hello

2. A. How

B. What

C. See

3. A. Ruler

B. Pencil

C. My

Exercise 2: Fill in the blank to complete the dialogue

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 1Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 1

A: Hi, I’m Linda.

B: Hello, ________. I’m _______.

A: Nice to ______ you.

B: _____ to ____ you, too.

Exercise 3: Read and match

1. It is glad

A. Mai

2. Hello.

B. to see you

3. Bye,

C. I’m Peter

Exercise 4: Choose the correct answer A, B or C

1. ____________ is Minh

A. He

B. She

C. I

2. Hi, I am ___________.

A. classmate

B. Tuan

C. house

3. _________, Dung. See you soon

A. Goodbye

B. Good bye

C. Good morning

4. ______ to meet you

A. Nice

B. Nine

C. Good

5. Hi. I ______ Linda

A. am

B. is

C. are

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. I (not be) fine

_____________________________

2. It (be) very nice to meet you

_____________________________

3. Linh and Quan (be) six

_____________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

I/ Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh 3 - Tuần 1 - Đề 1

Exercise 1: Unscramble the following words

1. HELLO

2. THANKS

3. FINE

4. MEET

5. CLASS

6. MORNING

Exercise 2: Choose the correct answer

1. B

2. D

3. D

4. B

5. A

Exercise 3: Translate the following sentences into English

1. Goodbye. See you tomorrow

2. I’m fine, thanks. And you?

3. Nice to meet you

II/ Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh 3 - Tuần 1 - Đề 2

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. C

3. C

Exercise 2: Fill in the blank to complete the dialogue

A: Hi, I’m Linda.

B: Hello, ____Linda____. I’m ___Quan____.

A: Nice to ___meet___ you.

B: __Nice___ to __meet__ you, too

Exercise 3: Read and match

1. B

2. C

3. A

Exercise 4: Choose the correct answer A, B or C

1. A

2. B

3. A

4. A

5. A

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. I am not fine

2. It is very nice to meet you

3. Linh and Quan are six

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5), Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Đánh giá bài viết
2 3.146
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm