Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 + 2 nâng cao

Tổng hợp bài tập tiếng Anh Unit 1 + 2 lớp 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 + 2 nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1) CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 + 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 + 2 nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Good morning

B. Hello

C. Goodbye

D. Good evening

2. A. meet

B. his

C. go

D. talk

3. A. alphabet

B. she

C. he

D. we

Exercise 2: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. A. comb

B. book

C. baby

D. bed

2. A. sing

B. ice

C. hi

D. fine

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. ________ are you, baby? - I’m very well

A. What

B. Who

C. How

2. “Hello, children” - “Good _________, Miss Hien”

A. morning

B. bye

C. hello

3. It’s very _____ to see you.

A. nine

B. nice

C. good

4. Sleep ______, son!

A. night

B. fine

C. tight

5. What are _____ names? - They are Lucas and Jenifer

A. his

B. her

C. their

6. How do you _____ your name?

A. spell

B. meet

C. spells

7. Nice _____ meet you, too.

A. to

B. two

C. too

8. Hi, how are you? - I am _________.

A. five

B. fine

C. nine

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. How you (spell) your name?

__________________________________________________

2. What (be) his name?

__________________________________________________

3. We (not be) very well

__________________________________________________

4. How (be) you today, Hoa?

__________________________________________________

Exercise 5: Choose the best respond

1. Hi! I’m Linda.

A. I’m fine, thank you

B. Hello, I’m Linda

C. Goodbye

2. What is her name?

A. Her name is Anne

B. Nice to meet you

C. See you again

3. How do you spell your name?

A. My name is Tom

B. It’s T-O-M

C. I’m very well, thanks

Exercise 6: Make questions for the following answer

1. __________________________________________________

Her name is Linda.

2. __________________________________________________

They are T-O-N-Y and B-E-T-T-Y

3. __________________________________________________

I’m very well

Exercise 7: Read the text and choose the most suitable word to fill in each blank

Linda: Hello. I _______ (1) Linda

Peter: Hi, Linda. I’m Peter. ________ (2) to meet you.

Linda: Nice to _________ (3) you, too. How do you __________ (4) your name, Peter?

Peter: It’s P-E-T-E-R. And what about ___________ (5)?

Linda: L-I-N-D-A, Linda

1. A. am

B. is

B. are

2. A. Nine

B. Five

C. Nice

3. A. name

B. meet

C. spell

4. A. meet

B. spell

C. name

5. A. he

B. she

C. you

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 + 2 nâng cao

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

Exercise 2: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. A

2. A

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. B

4. C

5. C

6. A

7. A

8. B

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. How do you spell your name?

2. What is his name?

3. We aren’t very well

4. How are you today, Hoa?

Exercise 5: Choose the best respond

1. B

2. A

3. B

Exercise 6: Make questions for the following answer

1. What is her name?

2. How do Tony and Betty spell their names?

3. How are you?

Exercise 7: Read the text and choose the most suitable word to fill in each blank

1. A

2. C

3. B

4. B

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 + 2 nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 3: This is Tony, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.465
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm