Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11

Phiếu bài tập tuần 11 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 10 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11

1. c____________

2. st____________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11

3. g____________

4. li____________

Exercise 2: Choose the correct word

1. A. coumputre

B. computer

C. computes

2. A. classroom

B. classroon

C. classruum

3. A. modenr

B. modern

C. modeor

Exercise 3: Choose the correct answer

1. We often play in the ____________.

A. library

B. playground

C. classroom

2. The gym is small but very ___________.

A. moredn

B. modenr

C. modern

3. Can you ______ the book?

A. hit

B. sit

C. open

4. My school ______ small

A. am

B. is

C. are

5. I get _______ early.

A. on

B. to

C. up

Exercise 4: Match

1. That’s the computer room

A. No, it isn’t big but

2. Is your school bag big?

B. Yes, it is

3. May I ask you a question?

C. It’s modern and nice

4. Is that your classroom?

D. She’s my teacher, Miss Hien

5. Who is that?

E. Yes, you can

Exercise 5: Read and choose the most suitable word in the box to complete the text

computer room

piano

school

and

old

This is my (1) _________. It is small but nice. The school (2) ___________ is very modern. That is the music room. It is (3) ________. I often play the (4) ________ there. And here is my classroom. It is large (5) ________ beautiful.

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. classroom

2. stadium

3. gym

4. library

Exercise 2: Choose the correct word

1. B

2. A

3. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. C

4. B

5. C

Exercise 4: Match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

Exercise 5: Read and choose the most suitable word in the box to complete the text

1. school

2. computer room

3. old

4. piano

5. and

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 10, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.607
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm