Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3

Phiếu bài tập tuần 3 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 4 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. sing

B. will

C. ice

D. sit

2. A. basket

B. bear

C. book

D. comb

3. A. hello

B. elephant

C. envelope

D. tea

Exercise 2: Circle the correct answer A, B or C

1. Hi. I’m Quan

A. Hello, Quan. I’m Linda

B. Bye

C. That’s L-I-N-D-A

2. Nice to meet you!

A. Hi!

B. My name’s Anna

C. It’s very nice to see you

3. How do you spell your name?

A. I’m Jessica

B. Nice to meet you

C. J-E-S-S-I-C-A

4. My name is Sharon. What about _______________?

A. my

B. you

C. their

5. How do you ___________ your name?

A. spell

B. is

C. are

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What (be) their names?

________________________________________

2. That (be) P-E-T-E-R

________________________________________

3. How Tony and Linda (spell) their names?

________________________________________

Exercise 4: Read and complete the dialogue

nice

you

I’m

spell

meet

Linda: Hello. (1) ________________ Linda

Peter: Hi, Linda. I’m Peter. (2) _______________ to meet you.

Linda: Nice to (3) ________________ you too.

How do you (4) __________ your name, Peter?

Peter: That’s P-E-T-E-R, Peter. And what about (5) ______________?

Linda: L-I-N-D-A, Linda

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. See/ again/ Linda/ ,/ you/.

________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ ./ to/

________________________________________

3. you/ your/ name/ How/ spell/ do/ ?/

________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. C

2. D

3. D

Exercise 2: Circle the correct answer A, B or C

1. A

2. C

3. C

4. B

5. A

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What are their name?

2. That is P-E-T-E-R

3.How do Tony and Linda spell their names?

Exercise 4: Read and complete the dialogue

Linda: Hello. (1) _______I’m_________ Linda

Peter: Hi, Linda. I’m Peter. (2) ______Nice_________ to meet you.

Linda: Nice to (3) _______meet_________ you too.

How do you (4) _____spell_____ your name, Peter?

Peter: That’s P-E-T-E-R, Peter. And what about (5) ______you________?

Linda: L-I-N-D-A, Linda

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. See you again, Linda

2. Nice to meet you.

3. How do you spell your name?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name?, Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.828
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm