Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24

Phiếu bài tập tuần 24 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete the words with missing letters

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24

1. TE _ DY BEAR

2. SHI _

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24

3. B _ LL

4. DR _ M

Exercise 2: Circle A or B

1. Do you have a kite?

A. Yes, they do

B. Yes, I do

2. How many ships do you have?

A. He has two ships

B. I have two ships

3. What does Phong have?

A. He has three kites

B. Yes, he does

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. I _________ a ship. What toy do you have?

A. has

B. have

C. had

2. Who is that? - It’s Linda. She is playing with ________ doll.

A. she

B. hers

C. her

3. How ________ pens are there on the desk? - There are four pens

A. much

B. lot

C. many

4. These _______ my toys on the shelf.

A. is

B. are

C. am

5. ________ you have a teddy bear? - Yes, I ________.

A. Do - do

B. Are - am

C. Do - am

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Who (be) that? - He (be) my cousin

________________________________________________

2. The dog (have) a long tail.

________________________________________________

3. She (have) a brother? - Yes, she (do)

________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. she/ does/ any/ have/ toys/ ?/

________________________________________________

2. robots/ how/ they/ have/ do/ many/ ?/

________________________________________________

3. their/ umbrellas/ are/ yellow/ ?/

________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24

Exercise 1: Complete the words with missing letters

1. Teddy bear

2. Ship

3. Ball

4. Drum

Exercise 2: Circle A or B

1. B

2. B

3. A

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Who is that? - He is my cousin

2.The dog has a long tail.

3. Does she have a brother? - Yes, she does

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Does she have any toys?

2. How many robots do they have?

3. Are their umbrella yellow?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 24. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.050
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm