Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19

Phiếu bài tập tuần 19 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 và 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. green

B. blue

C. house

D. yellow

2. A. bathroom

B. father

C. mother

D. aunt

3. A. she

B. garden

C. he

D. you

Exercise 2: Read and match

1. Is that your house?

A. Yes, there are lots of trees

2. Look! This is my garden

B. No, there isn’t

3. Are there any trees in your garden?

C. Yes, it’s my new house

4. Is there a yard in your house?

D. She is thirty-five years old

5. How old is your mother?

E. Oh! It’s so beautiful

Exercise 3: Look at the picture and complete the word

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19

1. li_ _ ng room

2. b _ _ room

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19

3. g _ _ den

4. kitch_ _

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. a/ house./ is/ fence/ There/ her/ around/

____________________________________________________________

2. is/ Her/ white./ and/ house/ blue/

____________________________________________________________

3. of/ green./ gate/ house/ The/ the/ is

____________________________________________________________

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. There (be) a garden over there.

____________________________________________________________

2. There (be) a fence? - Yes, there (be)

____________________________________________________________

3. They (be) my parents

____________________________________________________________

4. This (not be) my sister

____________________________________________________________

5. How old (be) your children?

____________________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. A

3. B

Exercise 2: Read and match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Exercise 3: Look at the picture and complete the word

1. Living room

2. Bedroom

3. Garden

4. Kitchen

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. There is a fence around her house

2. Her house is blue and white

3. The gate of the house is green.

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. There is a garden over there

2. Is there a fence? - Yes, there is

3. They are my parents

4. This isn’t my sister

5. How old are your children?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 19. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.540
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm