Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1

Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 3 kèm đáp án

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 2 NEW

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. A. baby

B. comb

C. bed

D. book

2. A. ice

B. with

C. kid

D. sing

3. A. hi

B. I

C. fine

D. Bill

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. sing

B. my

C. spell

D. go

2. A. you

B. he

C. I

D. her

3. A. hi

B. good morning

C. I

D. hello

4. A. clock

B. teacher

C. school

D. board

5. A. pencil

B. ruler

C. door

D. rubber

Exercise 3: Choose the correct answer

1. What is _____name? - Her name is Jessica.

A. her

B. she

C. hers

2. We are American. We _____ from America.

A. am

B. is

C. are

3. Hello, how are you? - I am ________.

A. five

B. fine

C. six

4. How do you _____ your name?

A. is

B. spell

C. are

5. Bye. _____ you later.

A. What

B. Are

C. See

6. My name is Sharon. What about ____?

A. my

B. you

C. me

7. Nice ______ meet you.

A. to

B. too

C. two

Exercise 4: Read the following text and choose the best answer

My name (1) _______ Pam. I (2) _______ from Holland. I am (3) ______ years old. I have got a family. We are a family of six. I have got a mother, a father, two (4) _____ and a sister. My brothers’ (5) _______ are Sam and Dan. They are twins.

1. A. am

B. is

C. are

D. do

2. A. red

B. are

C. am

D. does

3. A. yellow

B. ten

C. to

D. fine

4. A. baby

B. grandmother

C. brothers

D. brother

5. A. name

B. names

C. years

D. family

Exercise 5: Make questions for the following answers

1. ____________________________

She is wonderful today.

2. ____________________________

It is N-G-O-C.

3. ____________________________

His name is Peter.

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. their/ names/ What/ are/ ?/

____________________________

2. a/ She/ is/ doctor.

____________________________

3. you/ spell/ How/ name?/ do/ your/

____________________________

4. my/ This/ Alex,/ is/ friend,/

____________________________

5. are/ How/ Miss Hien?/ you,/

____________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1

Exercise 1: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. B

2. A

3. D

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. C

4. A

5. C

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. B

5. C

6. B

7. A

Exercise 4: Read the following text and choose the best answer

1. B

2. C

3. B

4. C

5. B

Exercise 5: Make questions for the following answers

1. How is she today?

2. How do you spell it?

3. What is his name?

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. What are their names?

2. She is a doctor.

3. How do you spell your name?

4. This is my friend, Alex

5. How are you, Miss Hien?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1), Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.087
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm