Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng cao

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up có đáp án

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up! MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. class

B. open

C. close

2. A. come in

B. table

C. go out

3. A. please

B. come

C. talk

Exercise 2: Look at the pictures and write

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng caoBài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng caoBài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng cao

1. __________________

2. __________________

3. __________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng caoBài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng caoBài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng cao

4. __________________

5. __________________

6. __________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Don’t talk in ________, please

A. class

B. classes

C. classmate

2. Is this ________ classroom?

A. our

B. an

C. be

D. no

3. How does _________ spell her name?

A. you

B. he

C. she

D. it

4. Close _______ book, please.

A. your

B. you

C. a

D. she

5. May I come ______?

A. in

B. down

C. up

D. on

6. Which school ______ he go to?

A. does

B. do

C. is

D. are

7. ______ I go out, please?

A. Am

B. Are

C. Does

D. May

8. Stand ______, please.

A. up

B. in

C. out

D. down

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What he (do)? - He (be) a fireman.

__________________________________________________

2. These (be) her students.

__________________________________________________

3. Simon (do not) play soccer in the crowded streets.

__________________________________________________

Exercise 5: Read and answer the following questions

Her name is Tomoyo. She is from Japan. She is eight. There are four people in her family: her father, mother, brother, and her. She is a pupil but her brother is not a pupil. Her brother is a student. Her brother’s name is Chiko. Chiko is nineteen. She loves her brother and her parents.

1. Where is Tomoyo from?

__________________________________________________

2. How many people are there in her family?

__________________________________________________

3. Is her brother a student?

__________________________________________________

4. What’s her brother’s name?

__________________________________________________

5. How old is her brother?

__________________________________________________

Exercise 6: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. together/ we/ often/ play

__________________________________________________

2. school/ let/ go/ us/ to

__________________________________________________

3. friend/ are/ your/ they/ close/ ?/

__________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng cao

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. B

3. A

Exercise 2: Look at the pictures and write

1. Stand up

2. Be quiet/ Don’t talk

3. Go out

4. Study

5. Ask a question

6. Close the book

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

6. A

7. D

8. A

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What does he do? - He is a fireman.

2. These are her students.

3. Simon doesn’t play soccer in the crowded streets.

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. She is from Japan

2. There are four people in her family

3. Yes, he is

4. His name is Chiko

5. He is nineteen

Exercise 6: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. We often play together

2. Let us go to school

3. Are they your close friend?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.270
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm