Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 16

Phiếu bài tập tuần 16 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 16 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 15 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 16

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and circle the correct answer A, B or C

1. A. Baseball

B. Badminton

C. Basketball

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 16

2. A. Skipping

B. Skating

C. Chess

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 16

3. A. Table tennis

B. Chess

C. Badminton

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 16

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. rubber

B. ruler

C. notebook

D. newspaper

2. A. on

B. in

C. ox

D. under

3. A. basket

B. baseball

C. football

D. volleyball

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in bracket

1. You (clean) your teeth every morning? - Yes, I (do)

_______________________________________________

2. What color (be) your shoes? - My shoes (be) white

_______________________________________________

3. My brother (not) eat meat. He (be) a vegetarian

_______________________________________________

4. Where Jane and Peter (be) from? - They (be) from England.

_______________________________________________

5. What Sue (want) to be? - She (want) to be an actor

_______________________________________________

Exercise 4: Read and complete the text with the words in the box

books

likes

sings

badminton

playing

I am Minh Thu. These are my friends. This is Tony. He often plays (1) _______ break time. This is Mai Anh. She doesn’t like sport. She (2) ________ playing chess. This is Phong. He likes (3) _________ football very much. He is a good player. And this is Mimi. Mimi doesn’t play sport well but she (4) ________ very well. I don’t like singing very much. I like reading comic (5) ________.

Exercise 5: Put the words in the correct order to make questions

1. she/ Does/ like/ cake?

_______________________________________________________

2. and Huy/ at/ often/ Nam/ break/ time./ play/ football

_______________________________________________________

3. Peter/ What/ school?/ does/ do/ after/

_______________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 16

Exercise 1: Look at the pictures and circle the correct answer A, B or C

1. A

2. C

3. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in bracket

1. Do you clean your teeth every morning? - Yes, I do

2.What color are your shoes? - My shoes are white

3.My brother doesn’t eat meat. He is a vegetarian

4.Where are Jane and Peter from? - They are from England.

5.What does Sue want to be? - She wants to be an actor

Exercise 4: Read and complete the text with the words in the box

1. Badminton

2. Likes

3. Playing

4. Sings

5. Books

Exercise 5: Put the words in the correct order to make questions

1. Does she like cake?

2. Nam and Huy often play football at break time

3. What does Peter do after school?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 16. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 949
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm