Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 4

Phiếu bài tập tuần 3 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5 MỚI

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. this

B. he

C. she

D. it

2. A. see

B. Mary

C. meet

D. spell

Exercise 2: Write a or an to complete the sentences

1. What’s this? - It’s ________ pencil.

2. What’s this? - It’s ________ eraser.

3. What’s this? - It’s ________ orange.

4. What’s this? - It’s ________ book.

5. What’s this? - It’s ________ apple

Exercise 3: Find, match the words in the box and write them on the lines

name

my

nice

me

meet

next

m-

n-

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in the brackets

1. His friends (be) from Canada

_________________________________________________

2. It (be) a cat

_________________________________________________

3. Roy (not be) nine

_________________________________________________

Exercise 5: Match

1. Nice to

A. you

2. Spell

B. meet you

3. Thank

C. your name

4. Next

D. to school

5. Go

E. time

Exercise 6: Choose the correct answer A, B , C or D

1. Is _____ name Linda? - Yes, it is

A. you

B. she

C. your

2. This _______ my school

A. am

B. is

C. are

3. _______ is that? - It’s my teacher

A. How

B. Who

C. What

4. How do you ______ your name? - P-H-U-O-N-G

A. spell

B. spelling

C. spells

5. Hello, Quang. How are _______? - I’m very well, thank you

A. you

B. your

C. yourself

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. B

Exercise 2: Write a or an to complete the sentences

1. What’s this? - It’s ____a____ pencil.

2. What’s this? - It’s ____an____ eraser.

3. What’s this? - It’s ____an____ orange.

4. What’s this? - It’s _____a___ book.

5. What’s this? - It’s ____an____ apple

Exercise 3: Find, match the words in the box and write them on the lines

m-

n-

my

name

me

nice

meet

next

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in the brackets

1. His friends are from Canada

2. It is a cat

3. Roy is not nine

Exercise 5: Match

1. B

2. C

3. A

4. E

5. D

Exercise 6: Choose the correct answer A, B , C or D

1. C

2. B

3. C

4. A

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 chất lượng cao (số 1), .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.785
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm