Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5)

Bài tập chất lượng cao tiếng Anh Unit 1 lớp 3 kèm đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 3 chất lượng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the first letter

1. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng caok b j h
2. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng caol u d b
3. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng caol n u h
4. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng caoe k h t
5. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng caok o b t

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. HelloB. HiC. Bye
2. A. oneB. niceC. nine
3. A. okB. fineC. bad
4. A. goodbyeB. hiC. bye
5. A. goodB. howC. glad

Exercise 3: Choose the best answer

1. Nice to ____ you!

A. talk

B. speak

C. she

D. meet

2. I’m ok, thanks. How ____ you doing?

A. is

B. am

C. are

D. to

3. ____ is good to see you.

A. We

B. It

C. You

D. I

4. _____! How is it going?

A. Bye

B. Hello

C. Nice

D. Hi

5. ____ night, son!

A. Sleep

B. Glad

C. Good

D. Fine

Exercise 4: Reorder the words to make correct answer

1. See/ again/ you/.

_______________________

2. are/ How/ today/ you/?

_______________________

3. name/ your/ What/ is/?

_______________________

Exercise 5: Find a mistake in each sentence

1. How is you today?

_______________________

2. Nine to meet you!

_______________________

3. I’m fine. Thank!

_______________________

Exercise 6: Read the text and answer the following questions

My name is Anna. I am eight. I am from the USA. I have got parents and a sister. My sister is a little girl. She is three. I am a pupil, but my sister is not a pupil. We are a happy family.

1. What is the girl’s name?

_______________________

2. How old is she?

_______________________

3. Where is she from?

_______________________

4. How old is her little sister?

_______________________

5. Are they a happy family?

_______________________

Exercise 7: Read and match

1. Hello!A. My name is Tina
2. How old are you?B. Hi!
3. What’s your name?C. I’m six years old

-The end-

Đáp án tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5)

Exercise 1: Circle the first letter

1. b

2. b

3. h

4. h

5. b

Exercise 2: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. C

4. B

5. A

Exercise 3: Choose the best answer

1. D

2. C

3. B

4. B

5. C

Exercise 4: Reorder the words to make correct answer

1. See you again

2. How are you today?

3. What is your name?

Exercise 5: Find a mistake in each sentence

1. How are you today?

2. Nice to meet you!

3. I’m fine. Thanks!

Exercise 6: Read the text and answer the following questions

1. Her name is Anna

2. She is eight

3. She is from the USA

4. Her little sister is three

5. Yes, they are

Exercise 7: Read and match

1. B

2. C

3. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 3), Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 4).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.822
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm