Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 13

Phiếu bài tập tuần 13 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 13 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 nâng cao: This is my pen MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 13

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. blue

B. yellow

C. color

2. A. notebook

B. book

C. School bag

3. A. chair

B. red

C. board

Exercise 2: Complete the sentences with the given words

ruler

have

This

and

pencils

1. ______________ is my pencil case.

2. Is that your ______________?

3. These are my new ______________.

4. I ______________ four books and two pens.

5. These are my pencils ______________ those are my notebooks

Exercise 3: Write on word in each blank

1. This ______________ my school bag

2. What ______________ is your book? Yellow

3. Is that your pencil sharpener? ______________, it is.

Exercise 4: Choose the correct answer

1. Is that your ________? - No, it isn’t

A. desks

B. desk

C. deks

2. _______ you have any pens, John? - Yes, I have four pens

A. Does

B. Do

C. Are

3. What ________ is your pen? - It is blue

A. color

B. colors

C. coloz

4. This _______ my desk. It ______ brown

A. is/ are

B. is/ is

C. is/ does

5. One book is ________ Peter.

A. in

B. down

C. for

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. your/ is/ this/ desk?

____________________________________

2. is/ your/ colour/ school/ what/ bag/ ?/

____________________________________

3. are/ those/ their/ schoolbags/ new/ ./

____________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 13

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. C

3. B

Exercise 2: Complete the sentences with the given words

1. This

2. ruler

3. pencils

4. have

5. and

Exercise 3: Write on word in each blank

1.This _______is_______ my school bag

2.What ______color________ is your book? Yellow

3.Is that your pencil sharpener? _____Yes_________, it is.

Exercise 4: Choose the correct answer

1. B

2. B

3. A

4. B

5. C

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Is this your desk?

2. What colour is your school bag?

3. Those are their new schoolbags

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 13. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 nâng cao: This is my pen, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.830
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm