Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao: They’re in the park

Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao: They’re in the park do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao: They’re in the park

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao: They’re in the park

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao: They’re in the park

1. SKATEING

2. STOREMY

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao: They’re in the park

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao: They’re in the park

3. CYECLING

4. SKIIPPING

II/ Choose the odd one out

1. A. today

B. this week

C. next month

D. weather

2. A. cloudy

B. book

C. ruler

D. pen

3. A. bother

B. sister

C. father

D. family

4. A. dancing

B. read

C. listening

D. singing

5. A. green

B. pink

C. dog

D. red

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What is the weather _________?

A. does

B. do

C. rain

D. like

2. My moth _ _ cleans the floor every day.

A. ar

B. er

C. or

D. ir

3. Where _________ your class?

A. is

B. are

C. do

D. does

4. What are the children doing? - They are ____________.

A. cycling

B. cycle

C. ride

D. drive

5. The yard is _________ of the house.

A. front

B. the right

C. at the left

D. in front

6. The teacher _______ reading books.

A. am

B. are

C. is

D. be

IV/ Read and complete the text with the words in the box

summer

winter

rainy

seasons

friends

I am Phong. I come from Vietnam. There are four (1) ___________ in my country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, it’s wet and (2) ___________. In the summer, it’s hot and rainy. (3) ___________ is my favorite season because I can go swimming with my (4) ___________. In the fall, it’s cool and cloudy. In the (5) ___________, it’s very cold. I don’t like winter. How about you? How many seasons are there in your country?

V/ Rewrite the following sentences

1. It is sunny today. (sunny)

The weather _______________________

2. There are five people in my family. (has)

My family _________________________

3. It is rainy today. (raining)

It is ______________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao

I/ Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. SKATING

2. STORMY

3. CYCLING

4. SKIPPING

II/ Choose the odd one out

1. D

2. A

3. D

4. B

5. C

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. B

3. A

4. B

5. D

6. C

IV/ Read and complete the text with the words in the box

1. seasons

2. rainy

3. Summer

4. friends

5. winter

V/ Rewrite the following sentences

1. The weather is sunny

2. My family has four people

3. It is raining today.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 nâng cao: They’re in the park. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They’re in the park, Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 1 (có file nghe).. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.174
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm