Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8

Phiếu bài tập tuần 8 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Cross out one letter to have correct word

1. TEATCHER

: _______________

4. YEASR

: _______________

2. WHAST

: _______________

5. OLAD

: _______________

3. BGOOD

: _______________

6. THEIY

: _______________

Exercise 2: Look at the picture and write the number

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8
1. _______________________2. _______________________
Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8
3 ._______________________4. _______________________

Exercise 3: Choose the best answer

1. How old is she? - She’s __________ years old

A. seventh

B. seven

C. sevens

2. _______ are they?

A. What

B. How

C. Who

3. Are Linh and Mai your friends?

Yes, ______________.

A. they are

B. they aren’t

C. it is

4. Phong and John ______ doing their homework

A. is

B. are

C. am

5. How do you _____ your name? - H-I-E-N

A. spells

B. spelling

C. spell

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then correct

1. What’s you name? - Linh

___________________________________________________

2. Nice to meet you! - Me two

___________________________________________________

3. This is my friends, Nam

___________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. My/ friend/ is/ Peter/ new/ ./

___________________________________________________

2. name/ Her/ Alice/ is/ ./

___________________________________________________

3. spell/ How/ do/ you/ name/ his/ ?/

___________________________________________________

Exercise 6: Read and write

is

are

am

1. Hello. I ________ Linh

2. What _______ your name?

3. She ____ my classmate

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8

Exercise 1: Cross out one letter to have correct word

1. TEATCHER

: TEACHER

1. YEASR

: YEAR

2. WHAST

: WHAT

2. OLAD

: OLD

3. BGOOD

: GOOD

3. THEIY

: THEY

Exercise 2: Look at the picture and write

1. One

2. Five

3. Seven

4. Two

Exercise 3: Choose the best answer

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then correct

1. What’s your name? - Linh

2. Nice to meet you! - Me too

3. This is my friend, Nam

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. My new friend is Peter

2. Her name is Alice

3. How do you spell his name?

Exercise 6: Read and write

1. Hello. I ___am_____ Linh

2. What ___are____ your name?

3. She __is__ my classmate

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 8. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 5 lớp 3 nâng cao: Are they your friends?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.274
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm