Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 chất lượng cao (số 1)

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are they your friends? có đáp án

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 chất lượng cao (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 3: Are they your friends? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 chất lượng cao (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Cross out one letter to have correct word

1. BGOOD

2. OLAD

3. NICES

4. TEATCHER

5. WHAST

6. THEIY

Exercise 2: Choose the correct answer A, B or C

1. This ______ my new classmate, David

A. am

B. are

C. is

2. This is Peter and that is Linda. They are my new _________.

A. friend

B. friends

C. friendly

3. I am Louis. I am ________ America.

A. at

B. from

C. of

4. How do you _______ your name? - H-O-N-G

A. spells

B. spelling

C. spell

5. ______ they your friends? - No, they aren’t. They are my brothers

A. Are

B. Is

C. Am

6. Tony and Linda are our ______________.

A. class

B. classmate

C. classmates

7. Are Hai and Nam your brothers?

Yes,_______________.

A. they are

B. they aren’t

C. it is

8. _____ are they?

They are my parents

A. What

B. How

C. Who

9. How old is he? - He is __________ years old

A. seventh

B. seven

C. sevens

10. Is that _________ sister? - Yes, she is

A. your

B. you

C. yours

Exercise 3: Underline the mistake in each sentence then correct

1. How are you? - I’m fine, thanks you

_____________________________________________

2. This is my friends, Hai

_____________________________________________

3. What’s you name? - Huong

_____________________________________________

Exercise 4: Read the text and choose the correct answer

I am Trang. I am in the park with my friends. This is Linda. She is eight years old. She is from England. This boy is James. He is seven years old. He is from America. These are Minh Thu and Minh Ngoc. They are my close friends. They are eight years old. We like watching in the park very much

1. Trang Nhi is in the ____________ with her friends

A. park

B. house

C. garden

2. Linda is _____________ years old

A. six

B. seven

C. eight

3. ______ is seven years old

A. James

B. Minh Thu

C. Minh Ngoc

4. Minh Thu ________ Minh Ngoc are her close friends.

A. but

B. and

C. or

5. Minh Thu and Minh Ngoc ______ eight years old

A. is

B. am

C. are

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Mai?/ she/ Is/ friend,/ your

________________________________________________

2. is/ He/ new/ friend./ my/

________________________________________________

3. six/ Tony/ old./ is/ years

________________________________________________

Exercise 6: Choose the odd one out

1. A. friend

B. mum

C. dad

2. A. are

B. class

C. is

3. A. my

B. cat

C. his

-The end-

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 chất lượng cao (số 1)

Exercise 1: Cross out one letter to have correct word

1. GOOD

2. OLD

3. NICE

4. TEACHER

5. WHAT

6. THEY

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

6. C

7. A

8. C

9. B

10. A

Exercise 3: Underline the mistake in each sentence then correct

1. How are you? - I’m fine, thank you

2. This is my friend, Hai

3. What’s your name? - Huong

Exercise 4: Read the text and choose the correct answer

1. A

2. C

3. A

4. B

5. C

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Is she your friend, Mai?

2. He is my new friend

3. Tony is six years old.

Exercise 6: Choose the odd one out

1. A

2. B

3. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 chất lượng cao (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 5 lớp 3 nâng cao: Are they your friends?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 984
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm