Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 3)

Bài tập chất lượng cao tiếng Anh Unit 1 lớp 3 kèm đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 3 chất lượng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 4)

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 3)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. goodbyeB. SusanC. bye
2. A. helloB. howC. what
3. A. TinaB. LindaC. what
4. A. helloB. hiC. thanks
5. A. niceB. nineC. two

Exercise 2: Choose the best answer

1. How do you ____ your name? - L-A-N

A. spell

B. spells

C. spelles

2. Nice to ____ you

A. need

B. teach

C. meet

3. ____ am happy today

A. I

B. You

C. We

4. My _____ is John

A. name’s

B. named

C. name

5. My name is Tokyo. ____ are you from?

A. When

B. Where

C. Who

Exercise 3: Read and match

1. What’sA. Peter
2. Fine,B. meet you
3. Hi.C. your name?
4. Bye,D. I’m Quan
5. Nice toE. thanks.

Exercise 4: Read and tick (R) True or False

1. Anna: How old are you?

Nam: I’m seven

True

False

2. Hoa: How are you?

Peter: My name is Peter

True

False

3. Mr. Long: How do you spell your name?

John: J-O-H-N

True

False

4. Mary: What’s your name?

Linda: Hello, Mary

True

False

5. Nam: Hi, Hoang

Hoang: Fine, thanks

True

False

Exercise 5: Complete the sentences

What’sHowMyNiceFine

1. _______, thanks

2. _______ name’s Linda

3. _______ to meet you

4. ________ do you spell your name?

5. ________ your name?

Exercise 6: Write about you?

1. How old are you?

_____________________________

2. What is your name?

_____________________________

3. How do you spell your name?

_____________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 3)

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. C

4. C

5. A

Exercise 2: Choose the best answer

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

Exercise 3: Read and match

1. C

2. E

3. D

4. A

5. B

Exercise 4: Read and tick (R) True or False

1. True

2. False

3. True

4. False

5. False

Exercise 5: Complete the sentences

1. Fine

2. My

3. Nice

4. How

5. What

Exercise 6: Write about you

1. I’m seven

2. My name is Peter

3. P-E-T-E-R

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 3). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 2), Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.157
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm