Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

Phiếu bài tập tuần 23 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete the word under each picture

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

1. C _ p

2. B _ g

3. R _ bber

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

4. M _ m

5. F _ n

6. C _ t

Exercise 2: Read and match

1. Where is your book?

A. No, there aren’t

2. Is this your school bag?

B. It’s there, on the desk

3. How many pens are there in the box?

C. Oh, it’s very modern

4. Look at the living room

D. There are four pens in the box

5. Are there any dogs in your house?

E. Yes, it is

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. How you (spell) “APPLE”? - A-P-P-L-E

_____________________________________________

2. How (be) the living room? - It (be) very nice

_____________________________________________

3. Where (be) the mirror? - It (be) on the wall

_____________________________________________

4. What they (do) at break time? - They (play) hide and seek

_____________________________________________

5. What color (be) the gate? - It (be) purple

_____________________________________________

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. there/ how/ are/ many/ cupboards/ ?/

_____________________________________________

2. six/ on/ table/ there/ are/ cups/ the/ ./

_____________________________________________

3. map/ their/ is/ this/ ./

_____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23

Exercise 1: Complete the word under each picture

1. Cup

2. Bag

3. Rubber

4. Mum

5. Fan

6. Cat

Exercise 2: Read and match

1. B

2. E

3. D

4. C

5. A

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. How do you spell “APPLE”? - A-P-P-L-E

2. How is the living room? - It is very nice

3. Where is the mirror? - It is on the wall

4. What do they do at break time? - They play hide and seek

5. What color is the gate? - It is purple

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. How many cupboards are there?

2. There are six cups on the table

3. This is their map.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.371
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm