Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. mommy

B. fence

C. grandma

D. sister

2. A. Living room

B. kitchen

C. bathroom

D. uncle

3. A. man

B. fan

C. woman

D. boy

4. A. wardrobe

B. cupboard

C. picture

D. there

5. A. on

B. In front of

C. behind

D. bed

Exercise 2: Unscramble the following words

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?

1. s p o t r e

_________________

2. e r o p w a d r

_________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?

3. a f n

_________________

4. d r o o

_________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. How many __________ are there in your bag? - There are five

A. telephone

B. desk

C. pens

D. ruler

2. There aren’t ________ students in the classroom

A. any

B. some

C. a

D. an

3. My mother and my father ___________ in the bedroom

A. is

B. is not

C. are

D. no

4. Books, rulers, __________, clocks

A. chairs

B. board

C. window

D. table

5. __________ a fan on the wall.

A. There is

B. There

C. Are there

D. Is there

6. How many tables are there _________ your house?

A. on

B. under

C. over

D. in

7. There are four _________ next to the desk

A. chair

B. chairs

C. board

D. poster

8. My house isn’t small. It’s __________.

A. fine

B. long

C. short

D. big

9. Twenty, thirty, ________, fifty, sixty

A. fourteen

B. nineteen

C. fourty

D. forty

10. How many floors _________ your school have? - Five

A. do

B. does

C. is

D. are

Exercise 4: Circle the mistake in each sentence

1. Are (A) there any book (B) in the school bag? - Yes, there (C) are four books

2. Who (A) old is your grandfather (B)? - He’s seventy years (C) old

3. How many (A) dogs are these (B) in your house? - There is only (C) one dog

Exercise 5: Read and match

1. Where is your book?

A. No, there aren’t

2. Is this your school bag?

B. It’s there, on the desk

3. How many pens are there in the box?

C. Oh, it’s very modern

4. Look at the living room

D. There are four pens in the box

5. Are there any dogs in your house?

E. Yes, it is

Exercise 6: Read the text and answer these questions

This is a picture of Henry’s bedroom. There is a bed in his bedroom. There are lots of balls on his blanket and pillow. There is a bookshelf. There are twelve books on his shelf. He has three shirts and two shorts in the wardrobe. He has many toys. His favorite toys is his toy car. He likes his bedroom.

1. What is in the picture?

______________________________________________

2. Is there a bed in his bedroom?

______________________________________________

3. How many books are there on his shelf?

______________________________________________

4. How many shirts and shorts are there in the wardrobe?

______________________________________________

5. Does he like his rooms?

______________________________________________

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. fans/ how/ are/ many/ there/ ?/

______________________________________________

2. book/ their/ is/ this/ ./

______________________________________________

3. five/ on/ table/ there/ are/ cups/ the/ ./

______________________________________________

4. is/ on/ a/ bedroom/ the/ mirror/ wall./ There

______________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. B

4. D

5. D

Exercise 2: Unscramble the following words

1. Poster

2. Wardrobe

3. Fan

4. Door

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. C

4. A

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

Exercise 4: Circle the mistake in each sentence

1. B (book => books)

2. A (Who => How)

3. B (these => there)

Exercise 5: Read and match

1. B

2. E

3. D

4. C

5. A

Exercise 6: Read the text and answer these questions

1. Henry’s room is in the picture

2. Yes, there is

3. There are twelve books on his shelf

4. There are three shirts and two shorts in the cupboard

5. Yes, he does

Bài dịch

Đây là bức tranh phòng ngủ của Henry. Có một cái giường trong phòng ngủ của anh ấy. Có nhiều quả bóng trên chăn và gối của anh ấy. Có một cái giá sách. Có mười hai quyển sách trên giá sách. Anh ấy có ba cái áo phông và hai quần đùi trong tủ quần áo. Anh ấy có nhiều đồ chơi. Đồ chơi yêu thích của anh ấy là xe ô tô đồ chơi. Anh ấy thích phòng ngủ của mình.

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. How many fans are there?

2. This is their book.

3. There are five cups on the table.

4. There is a mirror on the bedroom wall.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 nâng cao: Where’s my book?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 8.671
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm