Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at each picture and write

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?

1. ____________________

2. ____________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?

3. ____________________

4. ____________________

Exercise 2: Write

1. Do you have a robot?

Yes, _________________

2. Do you have a doll?

No, _________________

3. Does she have a puzzle?

No, _________________

4. Does he have a rubber?

Yes _________________

5. Do they have kites?

No, _________________

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. I _____________ a ship. What toy do you have?

A. has

B. have

C. had

2. She has a pink __________ and a brown teddy bear.

A. dols

B. donn

C. doll

3. How _____________ pens are there on the desk? - There are four pens

A. much

B. lot

C. many

4. She ________ have a doll

A. do

B. is

C. doesn’t

5. What is ________? - It is a robot

A. that

B. there

C. these

6. ___________ is the teddy bear? - It is on the sofa

A. How

B. Where

C. What

7. My brother has _________ toys

A. any

B. some

C. a

8. He has a ship. __________ is blue

A. It

B. He

C. They

Exercise 4: Match

1. There is

A. have three dolls

2. There are

B. Name have a car?

3. I

C. a TV on the cupboard

4. Linda

D. you have a teddy bear?

5. Do

E. four cups on the table

6. Does

F. has five robots

Exercise 5: Read and circle T (true) or F (false)

It’s Mai’s birthday today. Mary, Linda, Nam and Tony are in the toy shop. There are a lot of toys. Mary gets a little doll. Tony gets four small robots. Nam gets two big balls. Linda gets a red yo-yo. Those toys are presents for Mai. That is their birthday card for Mai. The card says “Happy birthday to you, Mai! From Mary, Linda, Nam and Tony.”

T/F

1. It is Mai’s birthday today

2. Mary, Nam, Linda and Tony are in the toy shop

3. Mary gets a big doll

4. Tony gets five small robots

5. Nam gets a red yo-yo

6. The card says “Happy birthday to you, Mai! From Mary, Linda, Nam and Tony”

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. she/ does/ any/ have/ toys/ ?/

___________________________________________

2. planes/ how/ they/ have/ do/ many/ ?/

___________________________________________

3. their/ umbrellas/ are/ blue/?/

___________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?

Exercise 1: Look at each picture and write

1. Puzzle

2. Robot

3. Ship

4. Yo-yo

Exercise 2: Write

1. Yes, I do

2. No, I don’t

3. No, she doesn’t

4. Yes, he does

5. No, they don’t

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. C

3. C

4. C

5. A

6. B

7. B

8. A

Exercise 4: Match

1. C

2. E

3. A

4. F

5. D

6. B

Exercise 5: Read and circle T (true) or F (false)

1. T

2. T

3. F

4. F

5. F

6. T

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. Does she have any toys?

2. How many planes do they have?

3. Are their umbrellas blue?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 nâng cao: Do you have any toys?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe),... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.219
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm