Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 3 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề cương Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 3, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. kitchen

B. watch

C. Christmas

D. chair

2. A. train

B. hair

C. rain

D. paint

3. A. umbrella

B. cup

C. uniform

D. under

Exercise 2: Fill in the blank with the missing letter

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

1. S W _ M

2. D O _ L

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. _ I R R O _

4. D _ N _ E

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. How ________ is your aunt?

A. age

B. old

C. ages

D. olds

2. He is my father’s brother. He is my _________.

A. brother

B. uncle

C. aunt

D. grandfather

3. __________ brothers and sisters do you have?

A. How many

B. How much

C. What

D. Who

4. Tell me _________ the things in your room!

A. with

B. on

C. in

D. about

5. Does she __________ a robot? - No, she __________. But she _______ a doll

A. has - doesn’t - has

B. have - don’t - have

C. have - doesn’t - has

D. have - does - has

6. We have _______ toys.

A. many

B. much

C. a lot of

D. A & C

7. There is ________ sofa, ________ desk and ________ chairs in my bedroom

A. a - a - four

B. an - an - four

C. a - an - four

D. an - a - four

8. How many rooms ___________ in your house?

A. are these

B. are those

C. are there

D. are they

Exercise 4: Read the text and answer the questions

This is a picture of Henry’s bedroom. There is a bed in his bedroom. There are lots of balls on his blanket and pillow. There is a bookshelf. There are twelve books on his shelf. He has three shirts and two shorts in the wardrobe. He has many toys. His favorite toys is his toy car. He likes his bedroom.

1. What is in the picture?

______________________________________________

2. Is there a bed in his bedroom?

______________________________________________

3. How many books are there on his shelf?

______________________________________________

4. How many shirts and shorts are there in the wardrobe?

______________________________________________

5. Does he like his rooms?

______________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. is/ the/ on/ there/ wall?/ What

______________________________________________

2. on/ is/ the/ The/ table./ book

______________________________________________

3. a/ your/ yard/ Is/ house?/ there/ in/

______________________________________________

Exercise 6: Listen and complete the sentences

1. There are two _____________ and four rabbits in the garden

2. ___________ there any computers in your house?

3. Look at the table. There are __________ cups on the table.

4. Where is the map? - It’s ________ the wall

5. How many ________ are there in your room? - There are two

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. C

2. B

3. C

Exercise 2: Fill in the blank with the missing letter

1. SWIM

2. DOLL

3. MIRROR

4. DANCE

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. B

3. A

4. D

5. C

6. D

7. A

8. C

Exercise 4: Read the text and answer the questions

1. Henry’s room is in the picture

2. Yes, there is

3. There are twelve books on his shelf

4. There are three shirts and two shorts in the cupboard

5. Yes, he does

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. What is there on the wall?

2. The book is on the table.

3. Is there a yard in your house?

Exercise 6: Listen and complete the sentences

1. cats

2. Are

3. six

4. on

5. lamps

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe). Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.591
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 Xem thêm